வஞ்ச மடித்திருப்பார் வாக்கும் , கலைக்கோடும்
விஞ்ச மடித்திருக்கார் வேங்கடமே - கஞ்சப் -
பிரமானந்தத்தான் பிரபஞ்ச மாய்த்த
பரமானந்தத்தான் பதி
வஞ்ச மடித்திருப்பார் - வஞ்சம் + மடித்து + இருப்பார்
விஞ்ச மடித்திருக்கார் - விஞ்ச + மடித்த + இருக்கு + ஆர்
விஞ்ச மடித்திருக்கார் - விஞ்ச + மடி + திருக்கு + ஆர்
பிரமானந்தத்தான் - பிரமா + நந்த + தான்
பரமானந்தத்தான் - பரம + ஆனந்தத்தான்


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

வஞ்சம் மடித்து இருப்பார் வஞ்சனையை ஒழித்த அந்தணர்களின்
வாக்கும் வாய்
விஞ்ச மடித்து இருக்கு ஆர் மிகுதியாக மடித்து மடித்து சொல்லப்படும் வேதம் நிரம்பியதும் ,
கலைக்கோடும் கலை மான்கள் கொம்புகளின்
விஞ்ச மடி திருக்கு ஆர் மிகுதியாக வளைவு கொண்ட முறுக்கு உள்ளதுமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
கஞ்சப் பிரமா நந்த தாமரையில் உள்ள பிரமனும் அழிய
தான் பிரபஞ்சம் மாய்த்த உலகங்களை அழித்த ,
பரம ஆனந்தத்தான் சிறந்த ஆனந்தத்தை உடைய திருமாலில்
பதி ஊர் ஆகும்--
V.Sridhar