சேல் அஞ்சும் கண் மடவார் தேம் குழலும் , கோங்கினமும் ,
மேலஞ்சுவர்க்கம் ஆர் வேங்கடமே - கோலம் சேர்
மாரிலலங்காரத்தார் , மற்றும் பல் பூண் அணிந்த
காரிலலங்காரத்தார் , காப்பு


மாரிலலங்காரத்தார் - மாரில் + அலங்கு + ஆரத்தார்
காரிலலங்காரத்தார் - கார் + இல் + அலங்காரத்தார்

சேல் அஞ்சும் கண் மீன்கள் அஞ்சும் அழகுடைய கண்கள் கொண்ட
மடவார் பென்களின்
தேம் குழலும் நறுமணம் உள்ள கூந்தல்
மேல் அஞ்சு வர்க்கம் ஆர்மேனமையான ஐந்து வகை கொண்ட இடமும் ,
கோங்கினமும் கோங்கு மரங்களின் தொகுதி , உயரத்தால்
மேல் அம் சுவர்க்கம் ஆர் மேலே உள்ள அழகிய சுவர்க்கத்தைத் தொடும் இடமும் ஆன
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
கோலம் சேர் அழகு பொருந்திய
மாரில் அலங்கு ஆரத்தார் திரு மார்பில் அசையும் மாலைகளை உடையவரும் ,
மற்றும் பல் பூண் அணிந்த வேறு பல ஆபரணங்கள் அணிந்தவரும் ,
காரில் அலங்காரத்தார் கார் மேகம் போல அழகுள்ளவருமான திருமால்
காப்பு உயிர்களைப் பாதுகாக்கும் இடம் ஆகும்V.Sridhar

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends