நேர்க் கவலை நோயினரும் , நீடு சிலை வேடுவரும்
வேர்க்கவலைமூலங்கல் வேங்கடமே - கார்க்கடன்மேல்
தாண்டுங்காலத்திறப்பார் தம்மை விழுங்கிக் கனிவாய்
மீண்டுங்காலத்திறப்பார் வெற்பு


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends

வேர்க்கவலைமூலங்கல் - வேர்க்க + அலை + மூலம் + கல்
வேர்க்கவலைமூலங்கல் - வேர் + கவலை + மூலம் + கல்
தாண்டுங்காலத்திறப்பார் - தாண்டும் + காலத்து + இறப்பார்
மீண்டுங்காலத்திறப்பார் - மீண்டும் + கால + திறப்பார்
நேர்க் கவலை மிகுதியான கவலை தரும்
நோயினரும் நோய்களை உடையவர் ,
வேர்க்க பக்தியால் உடல் வியர்க்கும்படி
அலை மூலம் கல் பாற்கடலில் பள்ளி கொண்ட ஆதி மூலத்தைத் துதிக்கும் இடமும் ,
நீடு சிலை வேடுவரும் நீண்ட வில்லை உடைய வேடுவர்கள்
வேர் கவலை மூலம் கல் வேரோடு கவலைக் கிழங்கைத் தோண்டும் இடமுமான
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
கார் கடல் கரு நிறமுள்ள கடல்
மேல் தாண்டும் காலத்து பொங்கி எழும் பிரளய காலத்தில்
இறப்பார் தம்மை இறக்கும் உயிர்களை எல்லாம்
விழுங்கி தன் வயிற்றில் வைத்து ,
மீண்டும் கால மறுபடியும் வெளியேறும்படி
கனி வாய் திறப்பார் தனது கொவ்வைப் பழம் போன்ற வாயை திறந்த திருமாலின்
வெற்பு திருமலை ஆகும்

V.Sridhar