வாழ் அரியும் , சந்தனம் தோய் மாருதமும் , தாக்குதலால்
வேழ மருப்புகுதும் வேங்கடமே - நீழல் அமர்
பஞ்சவடி காட்டினான் , பாரளப்பான் போல் எவர்க்கும்
கஞ்சவடி காட்டினான் காப்பு
வேழ மருப்புகுதும் - வேழம் + மருப்பு + உகுதும்
வேழ மருப்புகுதும் - வேழம் + மரு + புகுதும்
பஞ்சவடி காட்டினான் - பஞ்சவடி + காட்டினான்
கஞ்சவடி காட்டினான் - கஞ்ச + அடி + காட்டினான்


வாழ் அரியும் காட்டில் வாழும் சிங்கம்
தாக்குதலால் மோதி அடித்தலால்
வேழம் மருப்பு உகுதும் யானைகள் தந்தம் உடையும் இடமும் ,
சந்தனம் தோய் மாருதமும் சந்தன மரத்தில் பட்ட காற்று
தாக்குதலால்மேலே படுதலால்
வேழம் மரு புகுதும் மூங்கில் மணம் வீசும் இடமும் ஆன
வேங்கடமே திரு வேங்கட மலையே
நீழல் அமர் நிழல் உள்ள
பஞ்சவடி காட்டினான் பஞ்சவடியில் வசித்தவனும் ,
பார் அளப்பான் போல் உலகை அளப்பது போல்
எவர்க்கும் எல்லோர்க்கும்
கஞ்சவடி தாமரைத் திருவடிகளை
காட்டினான் காண்பித்தவனுமான திருமால்
காப்பு பாதுகாக்கும் இடம் ஆகும்


V.Sridhar


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends