எவ்விடமும் ஆறு தோய்ந்து எல்லோரும் , பல் பாம்பும்
வெவ்விடரின் நீங்கி எழும் வேங்கடமே - தெவ்விடை ஏழ்
அட்டவன் , நாகத்து அணையான் , ஆதி மறை நூல் மார்க்கம்
விட்டவன் ஆகத்து அணையான் வெற்பு
எல்லோரும் எல்லா மக்களும்
எவ்விடமும் ஆறு தோய்ந்து பல இடங்களில் உள்ள ஆறுகளில் மூழ்கி
வெவ்விடரின் நீங்கி எழும் கொடிய பிறவித் துயரிலிருந்து விடுபடும் இடமும் ,
பல் பாம்பும் பல பாம்புகள்
வெவ்விடரின் வெவ்விய மலை வெடிப்புகளிலிருந்து
நீங்கி எழும் வெளி வரும் இடமும் ஆன
வேங்கடமே திருவேங்கட மலையே
தெவ்விடை ஏழ் அட்டவன் கோபமான ஏழு காளைகளை அடக்கியவனும் ,
நாகத்து அணையான் ஆதி சேஷனில் பள்ளி கொண்டவனும்
ஆதி மறை நூல் பழைய வேத சாஸ்திரங்களின்
மார்க்கம் விட்டவன் நல்வழியிலிருந்து விலகியவனுடைய
ஆகத்து அணையான் மனதில் சேராதவனுமான திருமாலின்
வெற்பு திருமலை ஆகும்


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends


--
V.Sridhar