மத்ஸ்ய,கூர்ம,வராக,நரசிம்ஹ,வாமன,ராம்,பரசுராம,பலராம,க்ருஷ்ண&கல்கி என்று விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களை தசாவதாரம் எனக் காள்விப்பட்டுளேன். இதில் பலராமாவதாரம் விஷ்ணுவினது அல்ல ஆத்சேஷன் தான் ராமாவதாரத்தில் ல்க்*ஷ்மணனாகவும் க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் பலராமனாகவும் அவதரித்தார் என்றும் ஒருகூற்றுள்ளது அப்படியாயின் 10 அவதாரங்களில் ஒன்று குறைகிறதே அது எது?
[சிலபடங்களில் பௌத்தாவதாரம் குறிப்பிடப்படுகிறது அது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இல்லை அதனால்தான் இந்தக்கேள்வி]

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends