கீதை மூன்றாவது அத்தியாயம்

கர்ம யோகம்

கர்ம யோக ஞான யோகங்களுள் ஞான யோகமே கடுகப் பலனை அளிக்குமென்றாலும் கர்ம யோகமே செய்யத் தக்கது. ஆக்கையிருக்கும் வரையில் மனிதனுக்கு ஏதாவதொரு தொழிலைச் செய்வதே இயற்கையாயிருக்கும். அவன் துணிந்து வேறு துறைகளிலிருந்த போதிலும் புலன்கள் அவனை இழுத்துச் செய்கையிலேயே கொண்டுவந்து நிறுத்தும். இந்திரியங்களை அடக்கி ஞான நிலையில் நிற்கும் திறமை வாய்ந்தவனும் கர்மங்களையே செய்யக் கடவன். ஏனெனில், இவனது உண்மை நிலையறியாத பாமரர்களும், இவனைக் கண்டு தாங்களும் கர்மங்களைவிட்டு ஞானத்துறையில் துணிவுறுகிறார்கள்.அதனால் அவர்கள் கர்ம யோகத்தை யிழந்ததுமன்றி ஞான யோகத்தையுமிழந்து முன்னிலும் தாழ்ந்த நிலைமைக்கு வந்து விடுவார்கள். அவர்கள் கெடுவதற்கு இவனே காரணமாவான். ஆகையால் ஞானயோகத்தில் திறமையுள்ளவனுக்கும், திறமையில்லாதவனுக்கும் கர்ம யோகமே மேலானது. கர்மங்களைச் செய்யும்போது, இந்நிலைமை எனக்கு பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் வந்தேறியதென்றும், ஈசுவரனுடைய கட்டளையினால் அவனுதவியைக் கொண்டு அவனுடையை பிரீதிக்காகவே செய்கிறோம், என்றும் எண்ணிச் செய்ய வேண்டும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsअर्जुन उवाच
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥१॥
அர்ஜுந உவாச
ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா புத்தி⁴ர்ஜநார்தந|
தத்கிம் கர்மணி கோ⁴ரே மாம் நியோஜயஸி கேஸவ ||3-1||
அர்ஜுந உவாச = அர்ஜுனன் சொல்லுகிறான்
ஜநார்தந = ஜநார்த்தனா
கர்மண: புத்தி⁴ ஜ்யாயஸீ = செய்கையைக் காட்டிலும் புத்தியே சிறந்ததென்பது
தே மதா சேத் = நின் கொள்கையாயின்
தத் கோ⁴ரே கர்மணி = இந்தக் கொடிய செய்கையில்
மாம் கிம் நியோஜயஸி கேஸவ = என்னைப் புகுத்துவதென்னே, கேசவா?
அர்ஜுனன் சொல்லுகிறான்: ஜநார்த்தன, செய்கையைக் காட்டிலும் புத்தியே சிறந்ததென்பது நின் கொள்கையாயின் இந்தக் கொடிய செய்கையில் என்னைப் புகுத்துவதென்னே, கேசவா?
________________________________________
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्॥२॥
வ்யாமிஸ்ரேணேவ வாக்யேந புத்தி⁴ம் மோஹயஸீவ மே|
ததேகம் வத நிஸ்சித்ய யேந ஸ்ரேயோऽஹமாப்நுயாம் ||3-2||
வ்யாமிஸ்ரேண இவ வாக்யேந = குழம்பியது போன்ற பேச்சினால்
மே புத்தி⁴ம் மோஹயஸி இவ = என் புத்தியை மயங்கச் செய்கிறாய் போல!
யேந அஹம் ஸ்ரேய: ஆப்நுயாம் = எது எனக்கு நன்மை தருமென்பதை
தத் ஏகம் நிஸ்சித்ய வத = அந்த ஒன்றை நிச்சயப் படுத்தி சொல்
குழப்பமான பேச்சினால் என் புத்தியை மயங்கச் செய்கிறாய். ஆதலால் எது எனக்கு நன்மை தருமென்பதை உறுதிப்படுத்தி ஒரே வார்த்தையாகச் சொல்.
________________________________________
श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥३॥
ஸ்ரீப⁴கவாநுவாச
லோகேऽஸ்மிந் த்விவிதா⁴ நிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயாநக⁴|
ஜ்ஞாநயோகேந ஸாங்க்யாநாம் கர்மயோகேந யோகிநாம் ||3-3||
ஸ்ரீப⁴கவாநுவாச = ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்
அநக⁴ = பாபமொன்று மில்லாத அர்ஜுனா
லோகே மயா = இவ்வுலகில் என்னால்
த்விவிதா⁴ நிஷ்டா = இரண்டுவித நிஷ்டை
புரா ப்ரோக்தா = முன்னர் கூறப்பட்டது
ஸாங்க்யாநாம் ஜ்ஞாநயோகேந = ஸாங்கியர்களின் ஞான யோகத்தால்
யோகிநாம் கர்மயோகேந = யோகிகளின் கர்ம யோகத்தால்
ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்: பாபமொன்று மில்லாத அர்ஜுனா, இவ்வுலகில் இரண்டுவித நிஷ்டை முன்னர் என்னால் கூறப்பட்டது. ஸாங்கியர்களின் ஞான யோகத்தால் எய்துவது, யோகிகளின் கர்ம யோகத்தால் எய்துவது என.
________________________________________
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥४॥
ந கர்மணாமநாரம்பா⁴ந்நைஷ்கர்ம்யம் புருஷோऽஸ்நுதே|
ந ச ஸந்ந்யஸநாதேவ ஸித்தி⁴ம் ஸமதி⁴கச்சதி ||3-4||
புருஷ: கர்மணாம் அநாரம்பா⁴த் = தொழில்களைத் ஆரம்பிக்காமல் இருப்பதால்
நைஷ்கர்ம்யம் ந அஸ்நுதே = செயலற்ற நிலை அடைவதில்லை
ஸந்ந்யஸநாத் ஏவ = துறவினாலேயே
ஸித்தி⁴ம் ச ந ஸமதி⁴கச்சதி = ஈடேற்றம் பெற்றுவிட மாட்டான்
தொழில்களைத் தொடாமலே யிருப்பதனால் மனிதன் செயலற்ற நிலை அடைவதில்லை. துறவினாலேயே மனிதன் ஈடேற்றம் பெற்றுவிட மாட்டான்.
________________________________________
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥५॥
ந ஹி கஸ்சித்க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத்யகர்மக்ருத்|
கார்யதே ஹ்யவஸ: கர்ம ஸர்வ: ப்ரக்ருதிஜைர்குணை: ||3-5||
ஹி கஸ்சித் ஜாது க்ஷணம் அபி = எவனும் ஒரு கணப்பொழுதேனும்
அகர்மக்ருத் ந திஷ்டதி = செய்கையின்றிருப்பதில்லை
ஹி ப்ரக்ருதிஜை குணை: = இயற்கையில் விளையும் குணங்களே
ஸர்வ: அவஸ: = எல்லா உயிர்களையும் தன் வசமின்றி
கர்ம கார்யதே = தொழில் புரிவிக்கின்றன
எவனும் ஒரு கணப்பொழுதேனும் செய்கையின்றிருப்பதில்லை. இயற்கையில் விளையும் குணங்களே எல்லா உயிர்களையும் அவசரமாகத் தொழில் புரிவிக்கின்றன.
________________________________________
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥६॥
கர்மேந்த்ரியாணி ஸம்யம்ய ய ஆஸ்தே மநஸா ஸ்மரந்|
இந்த்ரியார்தாந்விமூடா⁴த்மா மித்யாசார: ஸ உச்யதே ||3-6||
ய: விமூடா⁴த்மா = எந்த மூடாத்மா
கர்மேந்த்ரியாணி ஸம்யம்ய = கர்மேந்திரியங்களை அடக்கிக்கொண்டு
இந்த்ரியார்தாந் = இந்திரிய விஷயங்களை
மநஸா ஸ்மரந் ஆஸ்தே = மனத்தால் ஸ்மரித்துக் கொண்டிருக்கிறானோ
ஸ மித்யாசார: உச்யதே = பொய்யழுக்கமுடையவனென்று சொல்லப்படுகிறான்
கர்மேந்திரியங்களை அடக்கிக்கொண்டு, ஆனால் இந்திரிய விஷயங்களை மனத்தால் ஸ்மரித்துக் கொண்டிருப்போனாகிய மூடாத்மா பொய்யழுக்கமுடையவனென்று சொல்லப்படுகிறான்.
________________________________________
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥७॥
யஸ்த்விந்த்ரியாணி மநஸா நியம்யாரப⁴தேऽர்ஜுந|
கர்மேந்த்ரியை: கர்மயோகமஸக்த: ஸ விஸிஷ்யதே ||3-7||
து அர்ஜுந = ஆனால் அர்ஜுநா
ய மநஸா இந்த்ரியாணி = எவன் இந்திரியங்களை மனத்தால்
நியம்ய அஸக்த: = கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு பற்றில்லாமல்
கர்மேந்த்ரியை: கர்மயோகம் ஆரப⁴தே = கர்மேந்திரியங்களால் கர்ம யோகம் பண்ணுகிறானோ
ஸ விஸிஷ்யதே = அவன் சிறந்தவன்
அர்ஜுனா, எவன் இந்திரியங்களை மனத்தால் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு, கர்மேந்திரியங்களால் கர்ம யோகம் பண்ணுகிறானோ, அவன் சிறந்தவன்.
________________________________________
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः॥८॥
நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண:|
ஸரீரயாத்ராபி ச தே ந ப்ரஸித்த்⁴யேதகர்மண: ||3-8||
நியதம் கர்ம த்வம் குரு = விதிக்கப்பட்ட தொழிலை நீ செய்
ஹி அகர்மண: கர்ம ஜ்யாய: = ஏனெனில் தொழிலின்மையைக் காட்டிலும் தொழில் சிறந்ததன்றோ
அகர்மண: = தொழிலின்றி
தே ஸரீரயாத்ரா அபி = உனக்கு உடம்பைப் பேணுதல் கூட
ந ப்ரஸித்த்⁴யேத் = சாத்தியம் ஆகாது
விதிக்கப்பட்ட தொழிலை நீ செய். தொழில் தொழிலின்மையைக் காட்டிலும் சிறந்ததன்றோ? தொழிலின்றி இருப்பதால் உடம்பைக் கொண்டுசெலுத்துதல்கூட உனக்கில்லாமல் போய்விடும்.
________________________________________
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥९॥
யஜ்ஞார்தாத்கர்மணோऽந்யத்ர லோகோऽயம் கர்மபந்த⁴ந:|
ததர்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்தஸங்க: ஸமாசர ||3-9||
யஜ்ஞார்தாத் கர்மண: = வேள்வியின் பொருட்டென்று செய்யப்படுவது
அந்யத்ர அயம் லோக கர்மபந்த⁴ந: = தவிர (மற்றைத் தொழில்) மனிதருக்குத் தளையாகிறது
கௌந்தேய முக்தஸங்க: = குந்தி மகனே, பற்றைக் களைந்து
ததர்தம் கர்ம ஸமாசர = அந்த வேள்வியின் பொருட்டே தொழில் செய்து கொண்டிரு
வேள்வியின் பொருட்டென்று செய்யப்படுவது தவிர மற்றைத் தொழில் மனிதருக்குத் தளையாகிறது. ஆதலால், குந்தி மகனே, பற்றைக் களைந்து தொழில் செய்து கொண்டிரு.
________________________________________
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥१०॥
ஸஹயஜ்ஞா: ப்ரஜா: ஸ்ருஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதி:|
அநேந ப்ரஸவிஷ்யத்⁴வமேஷ வோऽஸ்த்விஷ்டகாமது⁴க் ||3-10||
புரா = முன்பு
ப்ரஜாபதி: ஸஹயஜ்ஞா: ப்ரஜா: ஸ்ருஷ்ட்வா = பிரம்மதேவன் வேள்வியுடனே உயிர்க்குலத்தை படைத்து
உவாச = சொல்லினான்
அநேந ப்ரஸவிஷ்யத்⁴வம் = இதனால் பல்குவீர்கள்
ஏஷ: வ: இஷ்டகாமது⁴க் அஸ்து = இது (இந்த வேள்வி) உங்களுக்கு விரும்பும் விருப்பங்களையெல்லாம் தருவதாக ஆகட்டும்
முன்பு பிரம்மதேவன் வேள்வியுடனே உயிர்க்குலத்தை ஒருமிக்கப் படைத்துச் சொல்லினான்: இதனால் பல்குவீர்கள், நீங்கள் விரும்பும் விருப்பங்களையெல்லாம் உங்களுக்கிது கறந்து தரும்.
________________________________________
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥११॥
தேவாந்பா⁴வயதாநேந தே தேவா பா⁴வயந்து வ:|
பரஸ்பரம் பா⁴வயந்த: ஸ்ரேய: பரமவாப்ஸ்யத ||3-11||
அநேந தேவாந் பா⁴வயத = இதனால் தேவர்களைக் கருதக் கடவீர்
தே தேவா வ: பா⁴வயந்து = அந்த தேவர் உங்களைக் கருதக் கடவர்
பரஸ்பரம் பா⁴வயந்த: = பரஸ்பரமான பாவனை செய்வதனால்
பரம் ஸ்ரேய: = உயர்ந்த நலத்தை
அவாப்ஸ்யத = எய்துவீர்கள்
இதனால் தேவர்களைக் கருதக் கடவீர்; அந்த தேவர் உங்களைக் கருதக் கடவர். (இங்ஙனம்) பரஸ்பரமான பாவனை செய்வதனால் உயர்ந்த நலத்தை எய்துவீர்கள்.
________________________________________
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥
இஷ்டாந்போ⁴காந்ஹி வோ தேவா தாஸ்யந்தே யஜ்ஞபா⁴விதா:|
தைர்தத்தாநப்ரதாயைப்⁴யோ யோ பு⁴ங்க்தே ஸ்தேந ஏவ ஸ: ||3-12||
யஜ்ஞபா⁴விதா: தேவா: = வேள்வியில் பாவனை செய்யப்பட்ட தேவர்
வ: இஷ்டாந் போ⁴காந் = உங்களுக்கு விரும்பிய போகங்களையெல்லாம்
ஹி தாஸ்யந்தே = தருவர்
தை தத்தாந் = அவர்கள் தந்தவற்றுக்கு
ஏப்⁴ய: அப்ரதாய ய: பு⁴ங்க்தே = அவர்களுக்கு கைம்மாறு (அர்ப்பணம்) செய்யாமல் உண்போன்
ஸ: ஸ்தேந ஏவ = கள்வனே ஆவான்.
வேள்வியில் பாவனை செய்யப்பட்ட தேவர் உங்களுக்கு விரும்பிய போகங்களையெல்லாந் தருவர். அவர்களுக்குக் கைம்மாறு செலுத்தாமல் அவர்கள் கொடுப்பதை உண்போன் கள்வனே யாவன்.
________________________________________
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥१३॥
யஜ்ஞஸிஷ்டாஸிந: ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகில்பிஷை:|
பு⁴ஞ்ஜதே தே த்வக⁴ம் பாபா யே பசந்த்யாத்மகாரணாத் ||3-13||
யஜ்ஞஸிஷ்டாஸிந: ஸந்த: = வேள்வியின் மிச்சத்தை யுண்ணும் நல்லோர்
ஸர்வகில்பிஷை: முச்யந்தே = எல்லா பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறார்கள்
யே பாபா: ஆத்மகாரணாத் பசந்தி = தம்பொருட்டென்று மாத்திரமே உணவு சமைக்கும் பாவிகள்
தே து அக⁴ம் பு⁴ஞ்ஜதே = பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள்
வேள்வியின் மிச்சத்தை யுண்ணும் நல்லோர் எல்லா பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறார்கள். தம்பொருட்டென்று மாத்திரமே உணவு சமைக்கும் பாவிகள் பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள்.
________________________________________
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥१४॥
அந்நாத்ப⁴வந்தி பூ⁴தாநி பர்ஜந்யாதந்நஸம்ப⁴வ:|
யஜ்ஞாத்ப⁴வதி பர்ஜந்யோ யஜ்ஞ: கர்மஸமுத்ப⁴வ: ||3-14||
பூ⁴தாநி அந்நாத் ப⁴வந்தி = உயிர்கள் அன்னத்தால் உண்டாகின்றன
பர்ஜந்யாத் அந்ந ஸம்ப⁴வ: = மழையால் உணவு தோன்றுகிறது
பர்ஜந்ய: யஜ்ஞாத் ப⁴வதி = மழை வேள்வியால் ஆகிறது
யஜ்ஞ: கர்ம ஸமுத்ப⁴வ: = வேள்வி செய்கையினின்று பிறப்பது
அன்னத்தால் உயிர்கள் சமைகின்றன. மழையால் உணவு தோன்றுகிறது. மழை வேள்வியால் ஆகிறது. வேள்வி செய்கையினின்று பிறப்பது.
________________________________________
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥१५॥
கர்ம ப்ரஹ்மோத்ப⁴வம் வித்தி⁴ ப்ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்ப⁴வம்|
தஸ்மாத்ஸர்வகதம் ப்ரஹ்ம நித்யம் யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டிதம் ||3-15||
கர்ம ப்ரஹ்மோத்ப⁴வம் = செய்கை பிரம்மத்தினின்றும் பிறப்பதென்றுணர்
ப்ரஹ்ம: அக்ஷரஸமுத்ப⁴வம் வித்தி = பிரம்மம் அழிவற்ற பரமாத்மாவில் தோன்றுவது
தஸ்மாத் ஸர்வகதம் ப்ரஹ்ம = ஆதலால் எங்கும் நிறைந்த பிரம்மம்
நித்யம் யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டிதம் = எப்போதும் வேள்வியில் நிலைபெற்றது
செய்கை பிரம்மத்தினின்றும் பிறப்பதென்றுணர். பிரம்மம் அமிர்தத்தில் தோன்றுவது. ஆதலால் எங்கும் நிறைந்த பிரம்மம் எப்போதும் வேள்வியில் நிலைபெற்றது.

Continued