கீழுள்ள கோடுகளைப் பார்வையிட்டால் எப்படி பிபி கோடுகளை பயன்படுத்தி
படங்கள், பிடிஎப், வீடியோ, ஆடியோ போன்றவற்றை மிகச் சுலபமாக இணைப்பது என்கிற விபரம் புரியும்.
some sample bbcodes:

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
BB Code List

Bold / Italic / Underline
[b], [i], [u]
Color
[color]
Size
[size]
Font
[font]
Highlight
[highlight]
Email Linking
[email]
URL Hyperlinking
[url]
Thread Linking
[thread]
Post Linking
[post]
Bulleted Lists / Advanced Lists
[list]
Images
[img]
Videos
[video]
Quote
[quote]
Stop BB Code Parsing
[noparse]
Attachment
[attach]
Signature Picture
[sigpic]
Hash Tag
[#]
Google Calendar
[cal]
Div Left
[div]
Text Fade
[fade]
Flicker Slide Show
[fli]
Head Span
[hdspan]
Highlight
[hl]
Iframe
[ifr]
Image Center
[imgc]
Image align Left
[imgl]
Recomond facebook
[input]
Invite Friends Button
[inv]
heading
[link]
Google for you
[LMG]
Ragas Mantras
[mantra]
Move
[move]
MP3 Player
[mp3]
User Message
[msg]
PDF
[pdf]
Pdf brahminsnet
[pdfl]
Picasa
[pic]
Puzzle
[puzzle]
Random Text
[rand]
Post Reply
[rep]
scribd docs
[scbd]
Word Scramble
[scramble]
Scroll Up
[scrup]
subscribe button
[subs]
Flash
[swf]
Table
[tbl]
Table td
[td]
td center
[tdc]
Thanks
[tks]
Table tr
[tr]
HTML5 Video
[vdo]
wmp
[wmp]
Youtube Video
[yvid]

Incorrect BB Code Usage:

[url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
[email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsBold / Italic / Underline
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.

[b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Usage
[b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Usage
this text is bold
this text is italic
this text is underlined
Example Output

Color
The [color] tag allows you to change the color of your text.

[color=Option]value[/color]
Usage
[color=blue]this text is blue[/color]
Example Usage
this text is blue
Example Output

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.

[size=Option]value[/size]
Usage
[size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Usage
this text is two sizes larger than normal
Example Output

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.

[font=Option]value[/font]
Usage
[font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Usage
this text is in the courier font
Example Output

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

[email]value[/email]
[email=Option]value[/email]
Usage
[email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Usage
j.doe@example.com
Click Here to Email Me
Example Output

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.

[url]value[/url]
[url=Option]value[/url]
Usage
[url]http://www.brahminsnet.com/forums[/url]
[url=http://www.brahminsnet.com/forums]Facebook+1 for Brahmins[/url]
Example Usage
http://www.brahminsnet.com/forums
Facebook+1 for Brahmins
Example Output