கீழுள்ள கோடுகளைப் பார்வையிட்டால் எப்படி பிபி கோடுகளை பயன்படுத்தி
படங்கள், பிடிஎப், வீடியோ, ஆடியோ போன்றவற்றை மிகச் சுலபமாக இணைப்பது என்கிற விபரம் புரியும்.
some sample bbcodes:

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
BB Code List

Bold / Italic / Underline
[b], [i], [u]
Color
[color]
Size
[size]
Font
[font]
Highlight
[highlight]
Email Linking
[email]
URL Hyperlinking
[url]
Thread Linking
[thread]
Post Linking
[post]
Bulleted Lists / Advanced Lists
[list]
Images
[img]
Videos
[video]
Quote
[quote]
Stop BB Code Parsing
[noparse]
Attachment
[attach]
Signature Picture
[sigpic]
Hash Tag
[#]
Google Calendar
[cal]
Div Left
[div]
Text Fade
[fade]
Flicker Slide Show
[fli]
Head Span
[hdspan]
Highlight
[hl]
Iframe
[ifr]
Image Center
[imgc]
Image align Left
[imgl]
Recomond facebook
[input]
Invite Friends Button
[inv]
heading
[link]
Google for you
[LMG]
Ragas Mantras
[mantra]
Move
[move]
MP3 Player
[mp3]
User Message
[msg]
PDF
[pdf]
Pdf brahminsnet
[pdfl]
Picasa
[pic]
Puzzle
[puzzle]
Random Text
[rand]
Post Reply
[rep]
scribd docs
[scbd]
Word Scramble
[scramble]
Scroll Up
[scrup]
subscribe button
[subs]
Flash
[swf]
Table
[tbl]
Table td
[td]
td center
[tdc]
Thanks
[tks]
Table tr
[tr]
HTML5 Video
[vdo]
wmp
[wmp]
Youtube Video
[yvid]

Incorrect BB Code Usage:

[url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
[email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Bold / Italic / Underline
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.

[b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Usage
[b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Usage
this text is bold
this text is italic
this text is underlined
Example Output

Color
The [color] tag allows you to change the color of your text.

[color=Option]value[/color]
Usage
[color=blue]this text is blue[/color]
Example Usage
this text is blue
Example Output

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.

[size=Option]value[/size]
Usage
[size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Usage
this text is two sizes larger than normal
Example Output

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.

[font=Option]value[/font]
Usage
[font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Usage
this text is in the courier font
Example Output

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends[email]value[/email]
[email=Option]value[/email]
Usage
[email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Usage
j.doe@example.com
Click Here to Email Me
Example Output

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.

[url]value[/url]
[url=Option]value[/url]
Usage
[url]http://www.brahminsnet.com/forums[/url]
[url=http://www.brahminsnet.com/forums]Facebook+1 for Brahmins[/url]
Example Usage
http://www.brahminsnet.com/forums
Facebook+1 for Brahmins
Example Output