வடக்கா-கிழக்கா, வலதா-இடதா, நின்றா-உட்கார்ந்தா? இப்படி நமக்கு ஆயிரம் சந்தேஹங்கள் உதித்துக்கொண்டேயிருக்கும்.
இப்படி ஸ்பஷ்டமாக சொல்லப்படாத விஷயத்திலும், சரியாகத் தெரியாத இடத்திலும் எதைக் கடைப்பிடிக்கவேண்டும் என்ற
சிறந்த பட்டியல் - ஶ்ரீரங்கநாத பாதுகாவில் வெளிவந்துள்ளது. ஶ்ரீமான் திருப்புல்லாணி ரகுவீரதயாள் ஸ்வாமி அநுக்ரஹத்துடன்
இங்கே தங்கள் உபயோகத்துக்காகத் தருகிறேன்.
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends