Read Ramayana Baala Kaanda - Sarga 51


Baala Kaanda - Sarga 51
In this Sarga, Ṡatānanda, the Purōhita of Janaka, inquires about the reunion of his mother Ahalya with his father Gautama. He begins telling the story of the great Muni Viṡwāmitra to Rāma.
1.51.1
தஸ்ய தத்வசநம் ஸ்ருத்வா விஸ்வாமித்ரஸ்ய தீமத: ।
ஹ்ருஷ்டரோமா மஹாதேஜா: ஸதாநந்தோ மஹாதபா: ॥
கௌதமஸ்ய ஸுதோ ஜ்யேஷ்டஸ்தபஸா த்யோதிதப்ரப: ।
ராமஸந்தர்ஸநாதேவ பரம் விஸ்மயமாகத: ॥
tasya tadvacanaṃ ṡrutvā viṡvāmitrasya dhīmataḥ ।
hṛṣṭarōmā mahātējāḥ ṡatānandō mahātapāḥ ॥
gautamasya sutō jyēṣṭhastapasā dyōtitaprabhaḥ ।
rāmasandarṡanādēva paraṃ vismayamāgataḥ ॥
Hearing those words of sagacious Viṡwāmitra,
the supremely radiant great Tapasvi
Ṡatānanda, the eldest son of Gautama,
glistening with Tapa, had goose bumps.
And he was overwhelmed by seeing Rāma.
Once someone pays for his or her crime or mistake, he or she should be treated as if the crime or mistake had never been committed.


In the case of Ahalya, an unthinkable transgression occurred. But she paid for it through Tapa.


How should she be treated after the Tapa? In Sarga 49, we have seen exactly how Gautama received her back.


In the first part of this Sarga, we witness how Ṡatānanda, the son of Ahalya and Gautama, speaks of her.
1.51.3
ஸ தௌ நிஷண்ணௌ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஸுகாஸீநௌ ந்ருபாத்மஜௌ ।
ஸதாநந்தோ முநிஸ்ரேஷ்டம் விஸ்வாமித்ரமதாப்ரவீத் ॥
sa tau niṣaṇṇau samprēkṣya sukhāsīnau nṛpātmajau ।
ṡatānandō muniṡrēṣṭhaṃ viṡvāmitramathābravīt ॥
Seeing those duo of princes sitting next to him,
Ṡatānanda said to Viṡwāmitra, the best among Munis:
1.51.4
அபி தே முநிஸார்தூல மம மாதா யஸஸ்விநீ ।
தர்ஸிதா ராஜபுத்ராய தபோதீர்கமுபாகதா ॥
api tē muniṡārdūla mama mātā yaṡasvinī ।
darṡitā rājaputrāya tapōdīrghamupāgatā ॥
O tiger among Munis! Have you shown my renowned mother,
who has performed long Tapa, to these princes?
1.51.5
அபி ராமே மஹாதேஜா மம மாதா யஸஸ்விநீ ।
வந்யைருபாஹரத்பூஜாம் பூஜார்ஹே ஸர்வதேஹிநாம் ॥
api rāmē mahātējā mama mātā yaṡasvinī ।
vanyairupāharatpūjāṃ pūjārhē sarvadēhinām ॥
Did my radiant and reputed mother serve Rāma,
who is worthy of being honored by all the peoples,
with all the best products of the forest?
1.51.6
அபி ராமாய கதிதம் யதாவ்ருத்தம் புராதநம் ।
மம மாதுர்மஹாதேஜோ தைவேந துரநுஷ்டிதம் ॥
api rāmāya kathitaṃ yathāvṛttaṃ purātanam ।
mama māturmahātējō daivēna duranuṣṭhitam ॥
O supremely radiant one!
Have you told Rāma about all that happened to
my supremely radiant mother who had
committed wrongful acts, driven by destiny?
1.51.7
அபி கௌஸிக பத்ரம் தே குருணா மம ஸங்கதா ।
மாதா மம முநிஸ்ரேஷ்ட ராமஸந்தர்ஸநாதித: ॥
api kauṡika bhadraṃ tē guruṇā mama saṅgatā ।
mātā mama muniṡrēṣṭha rāmasandarṡanāditaḥ ॥
O Kouṡika, best among Munis! May all bode well for you!
Is my mother with my father
since the time she has seen Rāma?
1.51.8
அபி மே குருணா ராம: பூஜித: குஸிகாத்மஜ ।
இஹாகதோ மஹாதேஜா: பூஜாம் ப்ராப்தோ மஹாத்மந: ॥
api mē guruṇā rāmaḥ pūjitaḥ kuṡikātmaja ।
ihāgatō mahātējāḥ pūjāṃ prāptō mahātmanaḥ ॥
O son of Kuṡika! Did my father pay respects to Rāma?
Was my supremely radiant father who came there,
received well by Mahātma Rāma?
1.51.9
அபி ஸாந்தேந மநஸா குருர்மே குஸிகாத்மஜ ।
இஹாகதேந ராமேண ப்ரயதேநாபிவாதித: ॥
api ṡāntēna manasā gururmē kuṡikātmaja ।
ihāgatēna rāmēṇa prayatēnābhivāditaḥ ॥
O son of Kuṡika! Was my father received and respected
by the pious Rāma with a calm mind and consideration?
1.51.10
தச்ச்ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஸ்வாமித்ரோ மஹாமுநி: ।
ப்ரத்யுவாச ஸதாநந்தம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகோவிதம் ॥
tacchrutvā vacanaṃ tasya viṡvāmitrō mahāmuniḥ ।
pratyuvāca ṡatānandaṃ vākyaj˝ō vākyakōvidam ॥
In response to those questions,
the great, eloquent Muni Viṡwāmitra
said to the astute Ṡatānanda:
1.51.11
நாதிக்ராந்தம் முநிஸ்ரேஷ்ட யத்கர்தவ்யம் க்ருதம் மயா ।
ஸங்கதா முநிநா பத்நீ பார்கவேணேவ ரேணுகா ॥
nātikrāntaṃ muniṡrēṣṭha yatkartavyaṃ kṛtaṃ mayā ।
saṅgatā muninā patnī bhārgavēṇēva rēṇukā ॥
O best among Munis!
I have done everything that should be done.
The wife is reunited with the Muni,
just as Rēṇuka was reunited with Jamadagni.
1.51.12
தச்ச்ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஸ்வாமித்ரஸ்ய பாஷிதம் ।
ஸதாநந்தோ மஹாதேஜா ராமம் வசநமப்ரவீத் ॥
tacchrutvā vacanaṃ tasya viṡvāmitrasya bhāṣitam ।
ṡatānandō mahātējā rāmaṃ vacanamabravīt ॥
After hearing those comforting words of Viṡwāmitra
the supremely radiant Ṡatānanda said to Rāma:
1.51.13
ஸ்வாகதம் தே நரஸ்ரேஷ்ட திஷ்ட்யா ப்ராப்தோऽஸி ராகவ ।
விஸ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய மஹர்ஷிமபராஜிதம் ॥
svāgataṃ tē naraṡrēṣṭha diṣṭyā prāptō'si rāghava ।
viṡvāmitraṃ puraskṛtya maharṣimaparājitam ॥
O prince of Raghu dynasty! Best among men!
Welcome to you! By the grace of Providence
you are led by the invincible Maharshi Viṡwāmitra!
The story of Viṡwāmitra starts here.
1.51.14
அசிந்த்யகர்மா தபஸா ப்ரஹ்மர்ஷிரதுலப்ரப: ।
விஸ்வாமித்ரோ மஹாதேஜா வேத்ஸ்யேநம் பரமாம் கதிம் ॥
acintyakarmā tapasā brahmarṣiratulaprabhaḥ ।
viṡvāmitrō mahātējā vētsyēnaṃ paramāṃ gatim ॥
The supremely radiant Viṡwāmitra is a Brahmarshi.
His achievements are unfathomable.
His luminance by virtue of Tapa is unparalleled.
It is great that you are seeing the ultimate guide in him!
1.51.15
நாஸ்தி தந்யதரோ ராம த்வத்தோऽந்யோ புவி கஸ்சந ।
கோப்தா குஸிகபுத்ரஸ்தே யேந தப்தம் மஹத்தப: ॥
nāsti dhanyatarō rāma tvattō'nyō bhuvi kaṡcana ।
gōptā kuṡikaputrastē yēna taptaṃ mahattapaḥ ॥
O Rāma! No one is as fortunate as you on this earth.
You are being protected by the son of Kuṡika,
who is wrought by Tapa.
1.51.16
ஸ்ரூயதாமபிதாஸ்யாமி கௌஸிகஸ்ய மஹாத்மந: ।
யதா பலம் யதா வ்ருத்தம் தந்மே நிகதத: ஸ்ருணு ॥
ṡrūyatāmabhidhāsyāmi kauṡikasya mahātmanaḥ ।
yathā balaṃ yathā vṛttaṃ tanmē nigadataḥ ṡṛṇu ॥
Let me tell you about the life story and fortitude of
this Mahātma, the son of Kuṡika.
1.51.17
ராஜாபூதேஷ தர்மாத்மா தீர்ககாலமரிந்தம: ।
தர்மஜ்ஞ: க்ருதவித்யஸ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத: ॥
rājābhūdēṣa dharmātmā dīrghakālamarindamaḥ ।
dharmaj˝aḥ kṛtavidyaṡca prajānāṃ ca hitē rataḥ ॥
He used to be a king for a long time,
fully engrossed in the welfare of his people,
well-versed in all subjects and living by Dharma.
1.51.18
ப்ரஜாபதிஸுதஸ்த்வாஸீத் குஸோ நாம மஹீபதி: ।
குஸஸ்ய புத்ரோ பலவாந் குஸநாப: ஸுதார்மிக: ॥
prajāpatisutastvāsīt kuṡō nāma mahīpatiḥ ।
kuṡasya putrō balavān kuṡanābhaḥ sudhārmikaḥ ॥
There used to be a king by name Kuṡa, the son of Prajāpati.
Kuṡanābha, who was strong and a Dhārmika,
was the son of Kuṡa.
1.51.19
குஸநாபஸுதஸ்த்வாஸீத்காதிரித்யேவ விஸ்ருத: ।
காதே: புத்ரோ மஹாதேஜா விஸ்வாமித்ரோ மஹாமுநி: ॥
kuṡanābhasutastvāsīdgādhirityēva viṡrutaḥ ।
gādhēḥ putrō mahātējā viṡvāmitrō mahāmuniḥ ॥
Kuṡanābha's son was the renowned Gādhi.
Gādhi's son is this supremely radiant great Muni Viṡwāmitra.
1.51.20
விஸ்வாமித்ரோ மஹாதேஜா: பாலயாமாஸ மேதிநீம் ।
பஹுவர்ஷஸஹஸ்ராணி ராஜா ராஜ்யமகாரயத் ॥
viṡvāmitrō mahātējāḥ pālayāmāsa mēdinīm ।
bahuvarṣasahasrāṇi rājā rājyamakārayat ॥
The supremely radiant Viṡwāmitra ruled the earth
for many thousands of years.
1.51.21
கதாசித்து மஹாதேஜா யோஜயித்வா வரூதிநீம் ।
அக்ஷௌஹிணீபரிவ்ருத: பரிசக்ராம மேதிநீம் ॥
kadācittu mahātējā yōjayitvā varūthinīm ।
akṣauhiṇīparivṛtaḥ paricakrāma mēdinīm ॥
Once upon a time, that supremely radiant Viṡwāmitra
went around the earth with an army of Akshouhiṇi.
An Akshouhiṇi consists of 109,350 soldiers,
65,610 horses, 21,870 elephants and 21,870 chariots.
1.51.22-27
நகராணி ச ராஷ்ட்ராணி ஸரிதஸ்ச ததா கிரீந் ।
ஆஸ்ரமாந் க்ரமஸோ ராம விசரந்நாஜகாம ஹ ॥
வஸிஷ்டஸ்யாஸ்ரமபதம் நாநாவ்ருக்ஷஸுமாகுலம் ।
நாநாம்ருககணாகீர்ணம் ஸித்தசாரணஸேவிதம் ॥
தேவதாநவகந்தர்வை: கிந்நரைருபஸோபிதம் ।
ப்ரஸாந்தஹரிணாகீர்ணம் த்விஜஸங்கநிஷேவிதம் ॥
ப்ரஹ்மர்ஷிகணஸங்கீர்ணம் தேவர்ஷிகணஸேவிதம் ।
தபஸ்சரணஸம்ஸித்தைரக்நிகல்பைர்மஹாத்மபி: ॥
அப்பக்ஷைர்வாயுபக்ஷைஸ்ச ஸீர்ணபர்ணாஸநைஸ்ததா ।
பலமூலாஸநைர்தாந்தைர்ஜிதரோஷைர்ஜிதேந்த்ரியை: ॥
ருஷிபிர்வாலகில்யைஸ்ச ஜபஹோமபராயணை: ।
அந்யைர்வைகாநஸைஸ்சைவ ஸமந்தாதுபஸோபிதம் ॥
nagarāṇi ca rāṣṭrāṇi saritaṡca tathā girīn ।
āṡramān kramaṡō rāma vicarannājagāma ha ॥
vasiṣṭhasyāṡramapadaṃ nānāvṛkṣasumākulam ।
nānāmṛgagaṇākīrṇaṃ siddhacāraṇasēvitam ॥
dēvadānavagandharvaiḥ kinnarairupaṡōbhitam ।
praṡāntahariṇākīrṇaṃ dvijasaṅghaniṣēvitam ॥
brahmarṣigaṇasaṅkīrṇaṃ dēvarṣigaṇasēvitam ।
tapaṡcaraṇasaṃsiddhairagnikalpairmahātmabhiḥ ॥
abbhakṣairvāyubhakṣaiṡca ṡīrṇaparṇāṡanaistathā ।
phalamūlāṡanairdāntairjitarōṣairjitēndriyaiḥ ॥
ṛṣibhirvālakhilyaiṡca japahōmaparāyaṇaiḥ ।
anyairvaikhānasaiṡcaiva samantādupaṡōbhitam ॥
O Rāma! he went around seeing many
states, cities, mountains, rivers and Āṡramas
and finally reached the Āṡrama of Vasishṭha.


It was full of varieties of trees,
diverse species of animals, many types of birds
and deer roaming freely without fear.


It was adorned by Dēvas, Dānavas, Gandharvas and Kinnaras.
It was teeming with Siddhas, Cāraṇas, Brahmarshis and Dēvarshis.


There were many Mahātmas there, comparable to fire,
who gained Siddhi after doing long Tapa.
Some of them were living only on fruits and roots,
some on dried leaves shed by the trees,
some on liquids, and some breathing only air.
They completely overcame anger and
gained complete control over their minds and senses.


The Āṡrama was shining with many
Ṛshis, Vālakhilyas, Vaikhanasas and many others
who were dedicated to Japa and Hōma.
Vālmeeki is taking us here, into the splendid Āṡrama of Vasishṭha.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
1.51.28
வஸிஷ்டஸ்யாஸ்ரமபதம் ப்ரஹ்மலோகமிவாபரம் ।
ததர்ஸ ஜயதாம் ஸ்ரேஷ்டோ விஸ்வாமித்ரோ மஹாபல: ॥
vasiṣṭhasyāṡramapadaṃ brahmalōkamivāparam ।
dadarṡa jayatāṃ ṡrēṣṭhō viṡvāmitrō mahābalaḥ ॥
The mighty Viṡwāmitra, the foremost among the victorious,
saw that Āṡrama of Vasishṭha
that looked like another Brahma Lōka.
இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
ஸ்ரீமத்பாலகாண்டே ஏகபஞ்சாஸ: ஸர்க: ॥
ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
ṡrīmadbālakāṇḍē ēkapa˝cāṡaḥ sargaḥ ॥
Thus concludes the fifty first Sarga
in Bāla Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Vālmeeki.

We completed reading 1545 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.