திருவரங்கத்தந்தாதி 91 அரங்கனை ,குறியானை , குறி யானை காத்தானைப் பாடினேன் !

குறியானைச்செங்கணெடியானைவானவர்கோவைச்சங்கக்-
குறியானைவித்ததிருவரங்கேசனைக்கூவிநின்று
குறியானைக்காத்தவனைப்பாடினேன்கொடிகூப்பிடினுங்-
குறியானையப்பவர்போற்கொடியேன்சொலுங்கொள்வனேன்றேபதவுரை : குறியானை


குறியால் + நைவித்த
குறி + யானை
குறியா +நயப்பவர்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
கொடி கூப்பிடினும் காக்கை இயல்பாய் கத்தினாலும்
குறியா நயப்பவர் போல் நல்ல சகுனமாய் கொள்பவர் போல்
கொடியேன் சொலும் கொடியவனான என் சொல்லையும்
கொள்வன் என்று நன்மையாக ஏற்றுக் கொள்வன் என்று நினைத்து

குறியானை குறள் வடிவம் கொண்ட வாமனனை ,
செம் கண் நெடியானை சிவந்த கண்கள் உடைய வளர்ந்த த்ரிவிக்ரமனை ,
வானவர் கோவை தேவர்கள் தலைவனான இந்திரனை
சங்கக் குறியால் சங்க முழக்கத்தினால்
நைவித்த திருவரங்கேசனை மயங்கி விழச் செய்த ரங்கநாதனை ,
கூவி நின்று குறி கூவி அழித்து தியானித்த
யானை காத்தவனை கஜேந்திரனை காப்பற்றியவனை .
பாடினேன் கவி பாடினேன்