ஜய வருடத்திய 96 தர்பண நாட்கள். ஷண்ணவதி தர்பண விவரம்.

14-04-2014. ஶ்ரீ ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள மேஷ மாசே சுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாசர ஹஸ்த நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் வ்யாகாத நாம யோக பத்ர கரண யேவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மாநாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)
--------------------------கோத்ராணாம் ---------------------------------------சர்மணாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் பித்ரு, பிதாமஹ, ப்ரபிதாமஹாணாம் ---------------------------


கோத்ராணாம்---------------------------நாம்நீனாம் வஸு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம்
மாத்ரு ,பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம் ------------------------கோத்ராணாம் (மாத்ரு வர்கம்) --------------------சர்மணாம் வசு ருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத்

ஸபத்னீக மாதாமஹ, மாதுஹு பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதாமஹாணாம் உபய வம்ச பித்ரூணாம் அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் மேஷ விஷு ஸம்ஞக மேஷ ரவி ஸங்க்ரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

18-04-14. வெள்ளி வ்யதீபாதம்;
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ருதீயாயாம் ததுபரி சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர அனுராதா நக்ஷத்ரே வ்யதீபாத நாம யோக பவ கரண யேவங்குண

ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயம் -----------------புண்ய திதெள
(ப்ராசீணாவீதி)----------------அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் வ்யதீபாதம் புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

26-04-14. சனி வைத்ருதி.

ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயனே வசந்த ருதெள மேஷ மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர மாஹேந்த்ர நாம யோக கரஜ கரண யேவங்குண ஸகல விஷேசன விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) -----------------அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

28-04-14 திங்கள். அமாவாசை.

ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள மேச மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர அஸ்வினீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ப்ரீதி நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குன ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்யதிதெள (ப்ராசீணாவீதி)---------------------அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ச ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

01-05-14. வியாழன். க்ருதயுகாதி.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள மேஷ மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர க்ருத்திகா ததுபரி ரோஹிணி நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் ஸோபன நாம யோக தைதுள கரண

ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி )-------------------அக்ஷய த்ருப்த்தியர்த்தம் க்ருத யுகாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

13-5-2014.செவ்வாய் வ்யதீபாதம்.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள மேஷ மாஸே சுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஸ்வாதி நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் -புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) -----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

15-05-2014.வியாழன் ரிஷப ரவி சங்க்ரமணம்.

ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர அனுராதா நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் பரிக நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புன்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)
---------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி ஸம்ஞக ரிஷப ரவி ஸங்க்ரண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

22-05-14. வியாழன் வைத்ருதி.

ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாசர சதபிஷங் நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வைத்ருதி நாம யோக தைதுள கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவிதி) --------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்யகால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே..

28-05-14.புதன் ஸர்வ அமாவாசை
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் அதிகண்ட நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண

ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

8-6-14 ஞாயிறு வ்யதீபாதம்
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வசந்த ருதெள ரிஷப மாசே சுக்ல பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய திதெள பாநு வாஸர ஹஸ்த நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயம் தசம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)
------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
12--6-14.வியாழன். பெளச்ய மனு.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள ரிஷப மாசே சுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர அநுராதா நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் சாத்ய நாம யோக பத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)---------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் பெளச்ய மனு புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

15-6-14. ஞாயிறு மிதுன ரவி சங்கிரமணம்.ஆனி மாதம்
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே
க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள பாநு வாஸர உத்ராஷாடா நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் ப்ராம்ய நாம யோக வணிஜ கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீணாவீதி) ------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஷடசீதி ஸம்ஞக மிதுன ரவி ஸங்கிரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

16-6-14. திங்கள். வைத்ருதி
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர சிரவண நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் மாஹேந்திர நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண சகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)
------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

26-6-14 வியாழன். ஸர்வ அமாவாசை.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ம்ருகசீர்ஷோ நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் கண்ட நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீணாவீதி)---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ச சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

3-7-14. வியாழன் வ்யதீபாதம்.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்ஷே சஷ்டியாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர பூர்வ பல்குணி நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சஷ்டியாம் புண்யதிதெள
(ப்ராசீணாவீதி) -----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே..

7-7-14.திங்கள் ஸூர்ய ஸாவர்ணி மன்வாதி.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே சுக்ல பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஸ்வாதி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் சித்த நாம் யோக தைதுள கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் தசம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)
-------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஸூர்ய ஸாவர்ணீ மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

12-7=14. சனி வைத்ருதி.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாசே சுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர பூர்வாஷாடா நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வைத்ருதி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகலவிசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீணாவீதி) ----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

16-7-14. புதன் தக்ஷிணாயன புண்யகாலம் ஆடி மாத பிறப்பு.
ஜய நாம ஸம்வத்சரே உத்தரயணே க்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷதிர யுக்தாயாம் ஸெளபாக்கிய நாம யோக கெளலவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள (*ப்ராசீணாவீதி) -------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தக்ஷிணாயன புண்ய கால கடக ரவி ஸங்கிரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

26-7-14. சனி ஸர்வ அமாவாசை.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர புனர்வஸூ நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் வஜ்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண

ஏவங்குண சகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி ) ---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய காலே தர்ஸ சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

28-7-14. திங்கள். வ்யதீபாதம்.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்வீதீயாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஆஷ்லேஷா நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்விதீயாயாம் புன்ய திதெள
(ப்ராசீணாவீதி)-----------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம்
தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

7-8-14. வியாழன். வைத்ருதி.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதெள கடக மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர மூலா நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வைத்ருதி நாம யோக பவ கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமாணாயாம் ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)--------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

17-8-14. ஞாயிறு. ஸிம்ம ரவி ஸங்கிரமணம்.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர அபபரணி நக்ஷதிர யுக்தாயாம் வ்ருத்தி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீணாவீதி) ----------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் விஷ்ணுபதி ஸம்ஞக ஸிம்ம ரவி ஸங்கிரமண சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

22-8-14. வெள்ளி வ்யதீபாதம்.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர புனர்வஸூ நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் ஸித்தி நாம் யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷேண விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)-----------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

25-8-14. திங்கள்-ஸர்வ அமாவாசை.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர மகா நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் பரிகம் நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண ஏவங்குண

ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி) --------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே..

28-8-14. வியாழன் தாமஸ மன்வாதி.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர உத்திர பல்குனீ நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் ஸாத்ய நாம யோக தைதுல கரண ஏவங்குண ஸகல விசேஷண

விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீணாவீதி)
------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் தாமஸ மன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

1-9-14. திங்கள் வைத்ருதி.
ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர விசாகா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் மாஹேந்த்ர நாம யோக கரஜ கரண ஏவங்குண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள
( ப்ராசீணாவீதி) ------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

9-9-14. ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் த்ருதீ நாம யோக பாலவ கரண

ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீணாவீதி) ---------------உபய வம்ஸ பித்ரூணாம் , தத்தத் கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம் வசு வசு ஸ்வரூபாணாம் பித்ருவ்ய

மாதுலாதி வர்கத்வ்ய அவசிஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ரூணாம் அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம் ஸிம்ஹ கதே //கன்யாகதே ஸவிதரி ஆஷாட்யாதி பஞ்சமா பரபக்ஷ ப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்ய காலே பக்ஷ மஹாளயேஷு
மஹாளய சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

10-9-14. புதன் மஹாளய பக்ஷம்2
ஜய நாம ஸம்வஹ்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வீதீயாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர யுக்தாயாம் உத்தர ப்ரோஷ்டபத நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் கண்ட நாம யோக தைதுள கரண

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஏவங்குண ஸகல விசேஷேண விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் த்வீதீயாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீணாவீதி)------------உபய வம்ச பித்ரூணாம் பித்ருவ்ய =====++++++++தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

11-9-14- மஹளய பக்ஷம்:--3.
தொடரும்.