PDA

View Full Version : Download Rig Upakarma English - SanskritbmbcAdmin
30-07-2012, 07:20 PM
Download Rig Upakarma English - Sanskrit
Kindly do the nrecessary changes in the current date (02nd August 2012) thithi vaara nakashatram as below:
Sankalpam for 02-08-2012:
Nandana Naama samvathsare - dhakshinayane - Greeshma ruthow - Kadaka mase - Krishna/Sukla pakshe - powrnamasayam/pratamAyAm subha thithow - vaasaraha - Guru vasara yukthayam - Shravishta nakshathra yukthayam - sri vishnu yoga - sri vishnu karana - subha yoga - subha karana - yevanguna - viseshena - visishtayam - asyam - powrnamasayam/pratamAyAm - subha thithow Note: 2nd options should be used after 9.30 am
http://dl.dropbox.com/u/24348664/pdf/Rigupaakarma.pdf
http://dl.dropbox.com/u/24348664/pdf/Rigupaakarma.pdf