Ayodhya Kaanda - Sarga 40

Ayodhya Kaanda - Sarga 40
In this Sarga, after paying obeisance to Daṡaratha, Kousalyā and Sumitrā, Seetā, Rāma and Lakshmaṇa get on the chariot and leave for the Vana. Daṡaratha arranges for enough fine clothes and ornaments for Seetā, to last for the duration of her stay in Vana. He places many armaments, shields, gloves and vests for the brothers, in the chariot.


As Rāma departs, the entire city cries. Rāma, unable to see them all crying, and unwilling to prolong their misery, urges the charioteer Sumantra to drive the chariot fast. The king’s people turn back after following Rāma for a distance.
2.40.1 அத ராமஸ்ச ஸீதா ச லக்ஷ்மணஸ்ச க்ருதாஞ்ஜலி: ।
உபஸங்க்ருஹ்ய ராஜாநம் சக்ருர்தீநா: ப்ரதக்ஷிணம் ॥
atha rāmaṡca sītā ca lakṣmaṇaṡca kṛtāñjaliḥ ।
upasaṅgṛhya rājānaṃ cakrurdīnāḥ pradakṣiṇam ॥
Then Rāma, Seetā and Lakshmaṇa
paid respects to the King by touching his feet.
With heavy hearts, they
circumambulated him with palms joined in reverence.
2.40.2 தம் சாபி ஸமநுஜ்ஞாப்ய தர்மஜ்ஞஸ்ஸீதயா ஸஹ ।
ராகவஸ்ஸோகஸம்மூடோ ஜநநீமப்யவாதயத் ॥
taṃ cāpi samanujñāpya dharmajñassītayā saha ।
rāghavaṡṡōkasammūḍhō jananīmabhyavādayat ॥
Rāma, the knower of Dharma,
after duly obtaining his father’s permission (to leave),
with his mind stupefied by grief,
paid obeisance to his mother, accompanied by Seetā.
2.40.3 அந்வக்ஷம் லக்ஷ்மணோ ப்ராது: கௌஸல்யாமப்யவாதயத் ।
அத மாது ஸ்ஸுமித்ராயா ஜக்ராஹ சரணௌ புந: ॥
anvakṣaṃ lakṣmaṇō bhrātuḥ kausalyāmabhyavādayat ।
atha mātu ssumitrāyā jagrāha caraṇau punaḥ ॥
Following his brother, Lakshmaṇa also paid obeisance to Kousalyā,
and then he clasped the feet of his mother Sumitrā.
2.40.4 தம் வந்தமாநம் ருததீ மாதா ஸௌமித்ரிமப்ரவீத் ।
ஹிதகாமா மஹாபாஹும் மூர்த்ந்யுபாக்ராய லக்ஷ்மணம் ॥
taṃ vandamānaṃ rudatī mātā saumitrimabravīt ।
hitakāmā mahābāhuṃ mūrdhnyupāghrāya lakṣmaṇam ॥
Mother Sumitrā, wishing her mighty armed son Lakshmaṇa all well,
smelled his head as he prostrated, and said, crying:
2.40.5 ஸ்ருஷ்டஸ்த்வம் வநவாஸாய ஸ்வநுரக்தஸ்ஸுஹ்ருஜ்ஜநே ।
ராமே ப்ரமாதம் மா கார்ஷீ: புத்ர! ப்ராதரி கச்சதி ॥
sṛṣṭastvaṃ vanavāsāya svanuraktassuhṛjjanē ।
rāmē pramādaṃ mā kārṣīḥ putra! bhrātari gacchati ॥
My dear son! You are extremely committed
to the well being of the people you love.
You seem to have born destined to live in Vana.
Never be inattentive towards your brother Rāma
who is on his way to Vana. The first sentence here defines the essence of Lakshmaṇa’s character quite succinctly. Those specific words coming from his own mother, makes them that much more authentic.


People of such character are becoming rarer these days. Even the few who are still there, are not respected or valued by the current society and the value system.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
The system tells everyone to take care of themselves first and then the others, optionally.
2.40.6 வ்யஸநீ வா ஸம்ருத்தோ வா கதிரேஷ தவாநக! ।
ஏஷ லோகே ஸதாம் தர்மோ யஜ்ஜ்யேஷ்டவஸகோ பவேத் ॥
vyasanī vā samṛddhō vā gatirēṣa tavānagha! ।
ēṣa lōkē satāṃ dharmō yajjyēṣṭhavaṡagō bhavēt ॥
O sinless one! He is your ultimate recourse
regardless of whether he is
facing hardships or enjoying riches.
That is the Dharma for all good people in this world,
to be obedient to the brother, who is older.
2.40.7 இதம் ஹி வ்ருத்தமுசிதம் குலஸ்யாஸ்ய ஸநாதநம் ।
தாநம் தீக்ஷா ச யஜ்ஞேஷு தநுத்யாகோ ம்ருதேஷு ச ॥
idaṃ hi vṛttamucitaṃ kulasyāsya sanātanam ।
dānaṃ dīkṣā ca yajñēṣu tanutyāgō mṛdhēṣu ca ॥
Performing charity, conducting Yajñas,
being bound by one’s custom,
and giving up one’s life in a good fight
are considered to be appropriate
and characteristic of your lineage.
2.40.8 லக்ஷ்மணம் த்வேவமுக்த்வா ஸா ஸம்ஸித்தம் ப்ரியராகவம் ।
ஸுமித்ரா கச்ச கச்சேதி புந: புநருவாச தம் ॥
lakṣmaṇaṃ tvēvamuktvā sā saṃsiddhaṃ priyarāghavam ।
sumitrā gaccha gacchēti punaḥ punaruvāca tam ॥
After saying thus, Sumitrā repeated to
Lakshmaṇa, who was ready to leave with
his beloved brother Rāghava: ‘May you go now!’
2.40.9 ராமம் தஸரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜநகாத்மஜாம் ।
அயோத்யாமடவீம் வித்தி கச்ச தாத! யதாஸுகம் ॥
rāmaṃ daṡarathaṃ vidhdi māṃ vidhdi janakātmajām ।
ayōdhyāmaṭavīṃ vidhdi gaccha tāta! yathāsukham ॥
Look upon Rāma as Daṡaratha himself,
on the daughter of Janaka as me,
and on the forest as Ayōdhyā.
Go, my child, and may you be happy!
2.40.10 தத: ஸுமந்த்ர: காகுத்ஸ்தம் ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்ரவீத் ।
விநீதோ விநயஜ்ஞஸ்ச மாதலிர்வாஸவம் யதா ॥
tataḥ sumantraḥ kākutsthaṃ prāñjalirvākyamabravīt ।
vinītō vinayajñaṡca mātalirvāsavaṃ yathā ॥
Then Sumantra, who was well versed with the demands of courtesy,
said to the prince of Kākutstha lineage
with palms joined in all deference,
as Mātali might say to Vāsava:
Vāsava is another name for Indra.
Mātali is Indra’s charioteer.
2.40.11 ரதமாரோஹ பத்ரம் தே ராஜபுத்ர மஹாயஸ: ।
க்ஷிப்ரம் த்வாம் ப்ராபயிஷ்யாமி யத்ர மாம் ராம! வக்ஷ்யஸி ॥
rathamārōha bhadraṃ tē rājaputra mahāyaṡaḥ ।
kṣipraṃ tvāṃ prāpayiṣyāmi yatra māṃ rāma! vakṣyasi ॥
O Prince of great renown!
Please mount the chariot!
May all bode well for you!
I shall drop you swiftly,
O Rāma, wherever you tell me to!
2.40.12 சதுர்தஸ ஹி வர்ஷாணி வஸ்தவ்யாநி வநே த்வயா ।
தாந்யுபக்ரமிதவ்யாநி யாநி தேவ்யாஸி சோதித: ॥
caturdaṡa hi varṣāṇi vastavyāni vanē tvayā ।
tānyupakramitavyāni yāni dēvyāsi cōditaḥ ॥
You now have to begin the fourteen years that
the queen has demanded of you, to live in the Vana!
2.40.13 தம் ரதம் ஸூர்யஸங்காஸம் ஸீதா ஹ்ருஷ்டேந சேதஸா ।
ஆருரோஹ வராரோஹா க்ருத்வாலங்காரமாத்மந: ॥
taṃ rathaṃ sūryasaṅkāṡaṃ sītā hṛṣṭēna cētasā ।
ārurōha varārōhā kṛtvālaṅkāramātmanaḥ ॥
Seetā of exquisite hips decorated herself
and with cheerful mind mounted the chariot,
which was gleaming like the sun.
2.40.14 அதோ ஜ்வலநஸங்காஸம் சாமீகரவிபூஷிதம்! ।
தமாருருஹதுஸ்தூர்ணம் ப்ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥
athō jvalanasaṅkāṡaṃ cāmīkaravibhūṣitam! ।
tamāruruhatustūrṇaṃ bhrātarau rāmalakṣmaṇau ॥
Then both the brothers Rāma and Lakshmaṇa quickly
mounted the chariot which was decorated fully with gold,
and was shining like a blazing fire.
2.40.15 வநவாஸம் ஹி ஸம்க்யாய வாஸாம்ஸ்யாபரணாநி ச ।
பர்தாரமநுகச்சந்த்யை ஸீதாயை ஸ்வஸுரோ ததௌ ॥
vanavāsaṃ hi saṃkhyāya vāsāṃsyābharaṇāni ca ।
bhartāramanugacchantyai sītāyai ṡvaṡurō dadau ॥
The father-in-law then gave Seetā,
who was leaving with her husband
fine clothes and ornaments,
enough for the number of years
that she would live in the Vana.
2.40.16 ததைவாயுதஜாலாநி ப்ராத்ருப்யாம் கவசாநி ச ।
ரதோபஸ்தே ப்ரதிந்யஸ்ய ஸசர்ம கடிநம் ச தத் ॥
tathaivāyudhajālāni bhrātṛbhyāṃ kavacāni ca ।
rathōpasthē pratinyasya sacarma kaṭhinaṃ ca tat ॥
He then placed, in the middle of the chariot,
many armaments, shields, sturdy hand gloves
and protective vests for the brothers.
2.40.17 ஸீதாத்ருதீயாநாரூடாந் த்ருஷ்ட்வா த்ருஷ்டமசோதயத் ।
ஸுமந்த்ரஸ்ஸம்மதாநஸ்வாந் வாயுவேகஸமாந்ஜவே ॥
sītātṛtīyānārūḍhān dṛṣṭvā dṛṣṭamacōdayat ।
sumantrassammatānaṡvān vāyuvēgasamānjavē ॥
Seeing that they, three in all with Seetā, had got in,
Sumantra spurred those splendid horses
whose speed rivals that of the wind.
2.40.18 ப்ரதியாதே மஹாரண்யம் சிரராத்ராய ராகவே ।
பபூவ நகரே மூர்சா பலமூர்சா ஜநஸ்ய ச ॥
pratiyātē mahāraṇyaṃ cirarātrāya rāghavē ।
babhūva nagarē mūrchā balamūrchā janasya ca ॥
When Rāghava started thus on his long sojourn
to live in the Vana, the entire city was stupefied
and all the people lost their vitality and strength. Vālmeeki is very visual as we noted a few times earlier.


Herein he gives a graphic description of the scene of Rāma’s departure from the city, capturing the mood of the entire city.
2.40.19 தத்ஸமாகுலஸம்ப்ராந்தம் மத்தஸங்குபிதத்விபம் ।
ஹயஸிஞ்ஜிதநிர்கோஷம் புரமாஸீந்மஹாஸ்வநம் ॥
tatsamākulasambhrāntaṃ mattasaṅkupitadvipam ।
hayaṡiñjitanirghōṣaṃ puramāsīnmahāsvanam ॥
There arose a great uproar
from the din of people in a state of violent agitation,
from the raging elephants in rut and
and from the jingling of horses’ trappings.
2.40.20 தத ஸ்ஸபாலவ்ருத்தா ஸா புரீ பரமபீடிதா ।
ராமமேவாபிதுத்ராவ கர்மார்தா ஸலிலம் யதா ॥
tata ssabālavṛddhā sā purī paramapīḍitā ।
rāmamēvābhidudrāva gharmārtā salilaṃ yathā ॥
The entire city including the children and the aged,
tormented by grief, ran after Rāma,
as those afflicted by the oppressive
heat of summer would run for water.
2.40.21 பார்ஸ்வத: ப்ருஷ்டதஸ்சைவ லம்பமாநாஸ்ததுந்முகா: ।
பாஷ்பபூர்ணமுகாஸ்ஸர்வே தமூசுர்ப்ருஸநிஸ்வநா: ॥
pārṡvataḥ pṛṣṭhataṡcaiva lambamānāstadunmukhāḥ ।
bāṣpapūrṇamukhāssarvē tamūcurbhṛṡanisvanāḥ ॥
Hanging on to the sides and the rear of the chariot,
with their eyes full of tears and their gaze fixed on him,
all of them wailed aloud saying:
2.40.22 ஸம்யச்ச வாஜிநாம் ரஸ்மீந் ஸூத! யாஹி ஸநைஸ்ஸநை: ।
முகம் த்ரக்ஷ்யாம ராமஸ்ய துர்தர்ஸம் நோ பவிஷ்யதி ॥
saṃyaccha vājināṃ raṡmīn sūta! yāhi ṡanaiṡṡanaiḥ ।
mukhaṃ drakṣyāma rāmasya durdarṡaṃ nō bhaviṣyati ॥
O charioteer! Hold the reins of the horses and go slow
so that we may get a good glance of the face of Rāma,
for soon we will not be able to see him.
2.40.23 ஆயஸம் ஹ்ருதயம் நூநம் ராமமாதுரஸம்ஸயம் ।
யத்தேவகர்பப்ரதிமே வநம் யாதி ந பித்யதே ॥
āyasaṃ hṛdayaṃ nūnaṃ rāmamāturasaṃṡayam ।
yaddēvagarbhapratimē vanaṃ yāti na bhidyatē ॥
Rāma’s mother must have a heart of iron, for sure!
Or else, how did it not break into pieces,
seeing a son, who is like a youthful god, go to Vana!
2.40.24 க்ருதக்ருத்யா ஹி வைதேஹீ சாயேவாநுகதா பதிம் ।
ந ஜஹாதி ரதா தர்மே மேருமர்கப்ரபா யதா ॥
kṛtakṛtyā hi vaidēhī chāyēvānugatā patim ।
na jahāti ratā dharmē mērumarkaprabhā yathā ॥
The princess of Vidēha, fully devoted to Dharma,
is following her husband like a shadow
and not leaving him, like the sunlight
that never leaves the Mēru mountain.
She is, indeed, fortunate!
2.40.25 அஹோ! லக்ஷ்மண! ஸித்தார்த ஸ்ஸததம் ப்ரியவாதிநம் ।
ப்ராதரம் தேவஸங்காஸம் யஸ்த்வம் பரிசரிஷ்யஸி ॥
ahō! lakṣmaṇa! siddhārtha ssatataṃ priyavādinam ।
bhrātaraṃ dēvasaṅkāṡaṃ yastvaṃ paricariṣyasi ॥
Ah Lakshmaṇa! You are indeed fortunate
that you will be able to serve
your brother who is like a god
and speaks pleasantly at all times!
2.40.26 மஹத்யேஷா ஹி தே ஸித்திரேஷ சாப்யுதயோ மஹாந் ।
ஏஷ ஸ்வர்கஸ்ய மார்கஸ்ச யதேநமநுகச்சஸி ॥
mahatyēṣā hi tē sidhdirēṣa cābhyudayō mahān ।
ēṣa svargasya mārgaṡca yadēnamanugacchasi ॥
It must indeed be greatly fulfilling for you
that you are able to follow (him) like this.
This must be considered as the
greatest of fortunes and a doorway to heaven.
2.40.27 ஏவம் வதந்தஸ்தே ஸோடும் ந ஸேகுர்பாஷ்பமாகதம் ।
நராஸ்தமநுகச்சந்த: ப்ரியமிக்ஷ்வாகுநந்தநம் ॥
ēvaṃ vadantastē sōḍhuṃ na ṡēkurbāṣpamāgatam ।
narāstamanugacchantaḥ priyamikṣvākunandanam ॥
Saying thus, the people who were following
their beloved Rāma, the delight of Ikshwāku dynasty,
could not hold back the tears flowing from their eyes.
2.40.28 அத ராஜா வ்ருத ஸ்த்ரீபிர்தீநாபிர்தீநசேதந: ।
நிர்ஜகாம ப்ரியம் புத்ரம் த்ரக்ஷ்யாமீதி ப்ருவந் க்ருஹாத் ॥
atha rājā vṛta strībhirdīnābhirdīnacētanaḥ ।
nirjagāma priyaṃ putraṃ drakṣyāmīti bruvan gṛhāt ॥
Then the king, feeling miserable
and surrounded by women who were equally miserable,
came out of his house saying,
“let me take a look at my beloved son!”
2.40.29 ஸுஸ்ருவே சாக்ரத: ஸ்த்ரீணாம் ருதந்தீநாம் மஹாஸ்வந: ।
யதா நாத: கரேணூநாம் பத்தே மஹதி குஞ்ஜரே ॥
ṡuṡruvē cāgrataḥ strīṇāṃ rudantīnāṃ mahāsvanaḥ ।
yathā nādaḥ karēṇūnāṃ baddhē mahati kuñjarē ॥
He heard the loud wailings of women ahead of him,
which resembled the trumpeting of female elephants
when their great male is taken captive.
2.40.30 பிதா ஹி ராஜா காகுத்ஸ்த: ஸ்ரீமாந் ஸந்நஸ்ததாऽபவத் ।
பரிபூர்ண: ஸஸீ காலே க்ரஹேணோபப்லுதோ யதா ॥
pitā hi rājā kākutsthaḥ ṡrīmān sannastadā'bhavat ।
paripūrṇaḥ ṡaṡī kālē grahēṇōpaplutō yathā ॥
And that father, the blessed king of Kākutstha dynasty,
was sunk in gloom like the full moon at the time of eclipse.
2.40.31 ஸ ச ஸ்ரீமாநசிந்த்யாத்மா ராமோ தஸரதாத்மஜ: ।
ஸூதம் ஸஞ்சோதயாமாஸ த்வரிதம் வாஹ்யதாமிதி ॥
sa ca ṡrīmānacintyātmā rāmō daṡarathātmajaḥ ।
sūtaṃ sañcōdayāmāsa tvaritaṃ vāhyatāmiti ॥
That blessed soul of unimaginable aplomb
then urged the charioteer to drive faster.
2.40.32 ராமோ யாஹீதி ஸூதம் தம் திஷ்டேதி ஸ ஜநஸ்ததா ।
உபயம் நாஸகத்ஸூத: கர்துமத்வநி சோதித: ॥
rāmō yāhīti sūtaṃ taṃ tiṣṭhēti sa janastadā ।
ubhayaṃ nāṡakatsūtaḥ kartumadhvani cōditaḥ ॥
With Rāma urging him to move forward,
and the people crying out to him to hold back,
the charioteer found himself unable
to do both things at the same time.
2.40.33 நிர்கச்சதி மஹாபாஹௌ ராமே பௌரஜநாஸ்ருபி: ।
பதிதைரப்யவஹிதம் ப்ரஸஸாம மஹீரஜ: ॥
nirgacchati mahābāhau rāmē paurajanāṡrubhiḥ ।
patitairabhyavahitaṃ praṡaṡāma mahīrajaḥ ॥
As the mighty armed Rāma kept moving on,
the dust that rose from the earth was
subsided with the tears of the citizens.
2.40.34 ருதிதாஸ்ருபரித்யூநம் ஹாஹாக்ருதமசேதநம் ।
ப்ரயாணே ராகவஸ்யாஸீத்புரம் பரமபீடிதம் ॥
ruditāṡruparidyūnaṃ hāhākṛtamacētanam ।
prayāṇē rāghavasyāsītpuraṃ paramapīḍitam ॥
The entire city, at that time of Rāma’s departure,
was stupefied and extremely distressed.
It was drenched by tears completely.
And its heart cried out uncontrollably.
2.40.35 ஸுஸ்ராவ நயநை: ஸ்த்ரீணாமஸ்ரமாயாஸஸம்பவம் ।
மீநஸங்க்ஷோபசலிதை ஸ்ஸலிலம் பங்கஜைரிவ ॥
susrāva nayanaiḥ strīṇāmasramāyāsasambhavam ।
mīnasaṅkṣōbhacalitai ssalilaṃ paṅkajairiva ॥
Tears rolled down from the eyes of women,
like water drops from lotuses
that were shaken by the fish.
2.40.36 த்ருஷ்ட்வா து ந்ருபதி ஸ்ஸ்ரீமாநேகசித்தகதம் புரம் ।
நிபபாதைவ து:கேந ஹதமூல இவ த்ரும: ॥
dṛṣṭvā tu nṛpati ṡṡrīmānēkacittagataṃ puram ।
nipapātaiva duḥkhēna hatamūla iva drumaḥ ॥
Seeing the entire city grieving in unison,
the blessed king fell on the floor overcome by grief,
like a tree severed at its root.
2.40.37 ததோ ஹலஹலாஸப்தோ ஜஜ்ஞே ராமஸ்ய ப்ருஷ்டத: ।
நராணாம் ப்ரேக்ஷ்ய ராஜாநம் ஸீதந்தம் ப்ருஸது:கிதம் ॥
tatō halahalāṡabdō jajñē rāmasya pṛṣṭhataḥ ।
narāṇāṃ prēkṣya rājānaṃ sīdantaṃ bhṛṡaduḥkhitam ॥
Then a tumultuous uproar from the people arose
in the trail that was left by Rāma,
when people saw the king becoming
enfeebled out of overwhelming grief.
2.40.38 ஹா ராமேதி ஜநா: கேசித்ராமமாதேதி சாபரே ।
அந்த:புரம் ஸம்ருத்தம் ச க்ரோஸந்த: பர்யதேவயந் ॥
hā rāmēti janāḥ kēcidrāmamātēti cāparē ।
antaḥpuraṃ samṛddhaṃ ca krōṡantaḥ paryadēvayan ॥
“O dear Rāma!” cried out some,
“O dear mother of Rāma” cried others,
making everyone in the inner quarters also cry.
2.40.39 அந்வீக்ஷமாணோ ராமஸ்து விஷண்ணம் ப்ராந்தசேதஸம் ।
ராஜாநம் மாதரம் சைவ ததர்ஸாநுகதௌ பதி ॥
anvīkṣamāṇō rāmastu viṣaṇṇaṃ bhrāntacētasam ।
rājānaṃ mātaraṃ caiva dadarṡānugatau pathi ॥
Rāma turned his head and saw the
extremely distressed and completely disoriented
king and mother following him down the street.
2.40.40 ஸ பத்த இவ பாஸேந கிஸோரோ மாதரம் யதா ।
தர்மபாஸேந ஸங்க்ஷிப்த: ப்ரகாஸம் நாப்யுதைக்ஷத ॥
sa baddha iva pāṡēna kiṡōrō mātaraṃ yathā ।
dharmapāṡēna saṅkṣiptaḥ prakāṡaṃ nābhyudaikṣata ॥
Like a foal that is tied down cannot behold its mother,
he could not take a good look at his parents
bound by the harness of Dharma.
2.40.41 பதாதிநௌ ச யாநார்ஹாவது:கார்ஹௌ ஸுகோசிதௌ ।
த்ருஷ்ட்வா ஸஞ்சோதயாமாஸ ஸீக்ரம் யாஹீதி ஸாரதிம் ॥
padātinau ca yānārhāvaduḥkhārhau sukhōcitau ।
dṛṣṭvā sañcōdayāmāsa ṡīghraṃ yāhīti sārathim ॥
Unable to behold those who were used only to
riding on a chariot come on foot,
and unable to see those who were used only to
happiness and joy become completely distressed,
he urged the charioteer to drive away fast.
2.40.42 ந ஹி தத்புருஷவ்யாக்ரோ து:கதம் தர்ஸநம் பிது: ।
மாதுஸ்ச ஸஹிதும் ஸக்தஸ்தோத்ரார்தித இவ த்விப: ॥
na hi tatpuruṣavyāghrō duḥkhadaṃ darṡanaṃ pituḥ ।
mātuṡca sahituṃ ṡaktastōtrārdita iva dvipaḥ ॥
That tiger among men could not bear that
distressing sight of his father and mother,
as it hurt like a goad would an elephant.
2.40.43 ப்ரத்யகாரமிவாயாந்தீ வத்ஸலா வத்ஸகாரணாத் ।
பத்தவத்ஸா யதா தேநூ ராமமாதாப்யதாவத ॥
pratyagāramivāyāntī vatsalā vatsakāraṇāt ।
baddhavatsā yathā dhēnū rāmamātābhyadhāvata ॥
Like a loving cow returning to its pen
runs to its calf that is tethered,
the mother of Rāma ran towards him.
2.40.44-45 ததா ருதந்தீம் கௌஸல்யாம் ரதம் தமநுதாவதீம் ।
க்ரோஸந்தீம் ராம ராமேதி ஹா ஸீதே! லக்ஷ்மணேதி ச ॥
ராமலக்ஷ்மணஸீதார்தம் ஸ்ரவந்தீம் வாரி நேத்ரஜம் ।
அஸக்ருத்ப்ரைக்ஷத ததா ந்ருத்யந்தீமிவ மாதரம் ॥
tathā rudantīṃ kausalyāṃ rathaṃ tamanudhāvatīm ।
krōṡantīṃ rāma rāmēti hā sītē! lakṣmaṇēti ca ॥
rāmalakṣmaṇasītārthaṃ sravantīṃ vāri nētrajam ।
asakṛtpraikṣata tadā nṛtyantīmiva mātaram ॥
Then he repeatedly glanced at his mother,
who was crying and running after the chariot,
wailing “Hey Rāma, Rāma! Hey Seetā and Lakshmaṇa!”,
shedding tears for Rāma, Lakshmaṇa and Seetā
with her gait out of step, as if she was dancing.
2.40.46 திஷ்டேதி ராஜா சுக்ரோஸ யாஹி யாஹீதி ராகவ: ।
ஸுமந்த்ரஸ்ய பபூவாத்மா சக்ரயோரிவ சாந்தரா ॥
tiṣṭhēti rājā cukrōṡa yāhi yāhīti rāghavaḥ ।
sumantrasya babhūvātmā cakrayōriva cāntarā ॥
With the king shouting ‘stop!’
and Rāghava shouting ‘go, go!’,
Sumantra felt as if he was
caught between two wheels.
2.40.47 நாஸ்ரௌஷமிதி ராஜாநமுபாலப்தோऽபி வக்ஷ்யஸி ।
சிரம் து:கஸ்ய பாபிஷ்டமிதி ராமஸ்தமப்ரவீத் ॥
nāṡrauṣamiti rājānamupālabdhō'pi vakṣyasi ।
ciraṃ duḥkhasya pāpiṣṭhamiti rāmastamabravīt ॥
“You can tell the king that you could not hear him,
if you were to be reproached.
But prolonging this grief is a sin in itself!”
said Rāma to him.
2.40.48 ராமஸ்ய ஸ வச: குர்வந்நநுஜ்ஞாப்ய ச தம் ஜநம் ।
வ்ரஜதோऽபி ஹயாந் ஸீக்ரம் சோதயாமாஸ ஸாரதி: ॥
rāmasya sa vacaḥ kurvannanujñāpya ca taṃ janam ।
vrajatō'pi hayān ṡīghraṃ cōdayāmāsa sārathiḥ ॥
Following the words of Rāma,
and convincing the people that were out there,
the charioteer flogged the horses that were running,
to make them run even faster.
2.40.49 ந்யவர்தத ஜநோ ராஜ்ஞோ ராமம் க்ருத்வா ப்ரதக்ஷிணம் ।
மநஸாப்யஸ்ருவேகைஸ்ச ந ந்யவர்தத மாநுஷம் ॥
nyavartata janō rājñō rāmaṃ kṛtvā pradakṣiṇam ।
manasāpyaṡruvēgaiṡca na nyavartata mānuṣam ॥
The king’s people finally turned back
after circumambulating Rāma, but not
their minds nor the flow of their tears.
2.40.50 யமிச்சேத்புநராயாந்தம் நைநம் தூரமநுவ்ரஜேத் ।
இத்யமாத்யா மஹாராஜமூசுர்தஸரதம் வச: ॥
yamicchētpunarāyāntaṃ nainaṃ dūramanuvrajēt ।
ityamātyā mahārājamūcurdaṡarathaṃ vacaḥ ॥
“Whomever we wish to see returning soon,
should not be followed too far!”
said the ministers to the great king Daṡaratha.
2.40.51 தேஷாம் வச: ஸர்வகுணோபபந்நம்
ப்ரஸ்விந்நகாத்ர: ப்ரவிஷண்ணரூப: ।
நிஸம்ய ராஜா க்ருபண: ஸபார்யோ
வ்யவஸ்திதஸ்தம் ஸுதமீக்ஷமாண: ॥
tēṣāṃ vacaḥ sarvaguṇōpapannaṃ
prasvinnagātraḥ praviṣaṇṇarūpaḥ ।
niṡamya rājā kṛpaṇaḥ sabhāryō
vyavasthitastaṃ sutamīkṣamāṇaḥ ॥
Listening to their wise counsel,
the woebegone King, his body bathed in sweat,
his semblance giving shape to grief itself,
stopped where he was with his wives,
looking at the son (who was departing).
இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
அயோத்யாகாண்டே சத்வாரிம்ஸஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
ayōdhyākāṇḍē catvāriṃṡassargaḥ ॥
Thus concludes the fortieth Sarga
in Ayōdhyā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Vālmeeki.
You have completed reading 3931 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma.