Surya astottara shata namavali


Click image for larger version. 

Name:	Surya.jpg 
Views:	3 
Size:	31.9 KB 
ID:	699

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends(The 108 names of Surya)

Aum arunaya namah
Aum sharanyaya namah
Aum karuna-rasa-sindhave namah
Aum asmanabalaya namah
Aum arta-raksa-kaya namah

Aum adityaya namah
Aum adi-bhutaya namah
Aum akhila-gamavedine namah
Aum acyutaya namah
Aum akhilagnaya namah
Aum anantaya namah

Aum inaya namah
Aum visva-rupaya na mah
Aum ijyaya namah
Aum indraya namah
Aum bhanave Namah
Aum indriramandiraptaya namah

Aum vandaniyaya namah
Aum ishaya namah
Aum suprasannaya namah
Aum sushilaya namah
Aum suvarcase namah
Aum vasupradaya namah
Aum vasave namah
Aum vasudevaya namah

Aum ujjvalaya namah
Aum ugra-rupaya namah
Aum urdhvagaya namah
Aum vivasvate namah
Aum udhatkiranajalaya namah
Aum hrishikesaya namah
Aum urjasvalaya namah

Aum viraya namah
Aum nirjaraya namah
Aum jayaya namah
Aum urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah

Aum rugdhantre namah
Aum kraksacakracaraya namah
Aum krajusvabhavavittaya namah
Aum nityastutyaya namah
Aum krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah

Aum kruksadhinathamitraya namah
Aum pushakaraksaya namah
Aum luptadantaya namah
Aum shantaya namah
Aum kantidaya namah Aum dhanaya namah

Aum kanatkanaka sushanaya namah
Aum khalotaya namah
Aum lunit-akhila-daityaya namah
Aum satya-ananda-svarupine namah
Aum apavarga-pradaya namah

Aum arta-sharanyaya namah
Aum ekakine namah
Aum bhagavate namah
Aum sushtisthityantakarine namah
Aum gunatmane namah
Aum dhrinibhrite namah


Aum brihate namah
Aum brahmane namah
Aum esvaryadaya namah
Aum sharvaya namah
Aum haridashvaya namah

Aum shauraye namah
Aum dashadiksam-prakashaya namah
Aum bhakta-vashyaya namah
Aum ojaskaraya namah
Aum jayine namah
Aum jagad-ananda-hetave namah


Aum taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji
aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah
Aum kamaniyakagaya namah
Aum abjaballabhaya namah
Aum antar-bahih prakashaya namah


Aum acintyaya namah
Aum atma-rupine namah
Aum acyutaya namah
Aum amareshaya namah
Aum parasmai jyotishe namah


Aum ahaskaraya namah
Aum ravaye namah
Aum haraye namah
Aum param-atmane namah
Aum tarunaya namah
Aum tarenyaya namah


Aum grahanam pataye namah
Aum bhaskaraya namah
Aum adimadhyantara-hitaya namah
Aum saukhyapradaya namah
Aum sakalajagatam pataye namah


Aum suryaya namah
Aum kavaye namah
Aum narayanaya namah
Aum pareshaya namah
Aum tejorupaya namah


Aum shrim hiranyagarbhaya namah
Aum hrim sampatkaraya namah
Aum aim istarthadaya namah
Aum am suprasannaya namah
Aum shrimate namah


Aum shreyase namah
Aum saukhyadayine namah
Aum diptamurtaye namah
Aum nikhilagamavedhyaya namah
Aum nityanandaya namah


Sai Surya bless you with peace , harmony in family, good health and all prosperity .

Source:Mantras &Slokas