நண்பர் ஒருவர் நான் கேஷ் கவுண்டரில் இருக்கும்போது ஒரு புதிருடன் வந்தார்.
என்னிடம் அவர் தனக்கு100ரூபாய்க்குச் சில்லறை வேண்டும், 10 நோட்டுக்குமேல்
இருக்கக்கூடது, 10ரூபாய் நோட்டு வேண்டாம், நான் என் மனதில் நினைத்திருக்கும்
டெனாமினேஷனில் இருக்க வேண்டும் முடியுமா? என் வினவினார்


நான்முதல் முறை கொடுத்தேன். தொகை சரிதான் இதல்ல நான் வேண்டுவது என்றார்

இரண்டாம் முறையும் தொகை சரிதான் இதல்ல நான் வேண்டுவது என்றார்எனது 1,2&3 டெனாமினேஷன்கள் யாவை? 4ஆவ்து டெனாமினேஷனுக்கு வழியுண்டா?
யோசித்து வையுங்கள்


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends