செய்த பாவங்களுக்குக்கூட உன்னை திருத்தும் ஆற்றல் உண்டு.