மாலே! மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடு உடையனவே
சாலப்பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலின் இலையாய் அருள் ஏல் ஓர் எம்பாவாய்
மால் - இரத்தினம், ஆசைப்படத் தக்கவன், அன்பு, மலை, மேகம், அரசன்,
மயக்குபவன், ஏமாற்றுபவன், ஜாலக்காரன், ஆசை, அரண்மனை, காமம், கருப்பு நிறம்,
புதன் கிரகம், காற்று, பெரியவன், இந்திரன்;
மணிவண்ணா - நீலரத்னம் போன்ற வண்ணமுள்ளவன், நீலவண்ணன்;
நீராடுவான் - நீராடுவதற்காக, குளிப்பதற்காக; மேலையார் - முன்னோர்கள், பெரியோர்கள், ஆன்றோர்கள்; செய்வனகள் - செய்து வந்த, செய்யும் கிரிசைகள்;
முரல்வன - சப்திக்கும், ஒலிக்கக் கூடிய; சங்கங்கள் - சங்குகளும்;
போய்ப்பாடு - புகழ், பெரியதாய் இருக்கை, சிறப்பு வாய்ந்த; சால - மிகவும்;
கோல - அழகிய, மங்கள; விதானம் - மேலே கட்டவேண்டிய சீலைகள்;
ஆலின் இலையாய் - ஆலமர இலையில் பிரளய கால வெள்ளத்தில் உறங்கியவன்;


Pasuram 26 - English Translation
Oh! Amorous! Emerald-hued!
If thou wouldst lend an ear
To our requisites for Margali bath a la elders observed;
Thou shalt grant us huge conches, milky white
When trumpet'd shall bring
The entire earth to shudder severe,
Much alike Thy Panchajanya, grand vast drum, the choir,
Ornamental lamp, canopy, and flag to hoist;
Lavish out gift galore to gloat,
Thou reposed in banyan leaf afloat
Be benevolent, listen and consider, our damsel.