Yuddha Kaanda Sargas 85

Yuddha Kaanda - Sarga 85
In this Sarga, Vibheeshaṇa reiterates to Rāma that the killing of Seetā is nothing more than a trick by Indrajit. He asks Rāma to send Lakshmaṇa to slay Indrajit, before he completes the Yaj˝a at Nikumbhila. Rāma instructs Lakshmaṇa to take all the forces with him and fight with Indrajit, assisted by Hanumān and Jāmbavān. Lakshmaṇa accordingly goes to Nikumbhila along with Hanumān, Jāmbavān, Neela and Vibheeshaṇa and the forces.
6.85.1 அ
6.85.1 ஆ
6.85.1 இ
6.85.1 ஈ தஸ்ய தத்வசநம் ஸ்ருத்வா
ராகவ: ஸோககர்ஸித: ।
நோபதாரயதே வ்யக்தம்
யதுக்தம் தேந ரக்ஷஸா ॥
tasya tadvacanaṃ ṡrutvā
rāghavaḥ ṡōkakarṡitaḥ ।
nōpadhārayatē vyaktam
yaduktaṃ tēna rakṣasā ॥
Rāghava heard what the Rākshasa said,
but could not clearly make out what it was,
as he was too dazed and over-wrought with grief.
6.85.2 அ
6.85.2 ஆ
6.85.2 இ
6.85.2 ஈ ததோ தைர்யமவஷ்டப்ய
ராம: பரபுரஞ்ஜய: ।
விபீஷணமுபாஸீநம்
உவாச கபிஸந்நிதௌ ॥
tatō dhairyamavaṣṭabhya
rāmaḥ parapura˝jayaḥ ।
vibhīṣaṇamupāsīnam
uvāca kapisannidhau ॥
But gathering himself as much as he could,
Rāma, conqueror of enemy cities,
said this to Vibheeshaṇa who was by his side,
in the presence of the Vānaras:
6.85.3 அ
6.85.3 ஆ
6.85.3 இ
6.85.3 ஈ நைர்ருதாதிபதே வாக்யம்
யதுக்தம் தே விபீஷண ।
பூயஸ்தச்ச்ரோதுமிச்சாமி
ப்ரூஹி யத்தே விவக்ஷிதம் ॥
nairṛtādhipatē vākyam
yaduktaṃ tē vibhīṣaṇa ।
bhūyastacchrōtumicchāmi
brūhi yattē vivakṣitam ॥
O Vibheeshaṇa, O Lord of Rākshasas!
I would like to hear again what you have said.
Please tell me what you meant to say.
6.85.4 அ
6.85.4 ஆ
6.85.4 இ
6.85.4 ஈ ராகவஸ்ய வச: ஸ்ருத்வா
ஸுதீநவதுதாஹ்ருதம் ।
யத்நாத்புநரிதம் வாக்யம்
பபாஷே ஸ விபீஷண: ॥
rāghavasya vacaḥ ṡrutvā
sudīnavadudāhṛtam ।
yatnātpunaridaṃ vākyam
babhāṣē sa vibhīṣaṇaḥ ॥
Hearing those words of Rāghava
that were spoken in a state of despondency,
Vibheeshaṇa, who was skilled in speech,
repeated once again emphatically
what he had already said.
6.85.5 அ
6.85.5 ஆ
6.85.5 இ
6.85.5 ஈ யதாஜ்ஞப்தம் மஹாபாஹோ
த்வயா குல்மநிவேஸநம் ।
தத்ததாऽநுஷ்டிதம் வீர
த்வத்வாக்யஸமநந்தரம் ॥
yathāj˝aptaṃ mahābāhō
tvayā gulmanivēṡanam ।
tattathā'nuṣṭhitaṃ vīra
tvadvākyasamanantaram ॥
The army divisions were deployed
at all the appropriate points
just as you ordered, O you of mighty arm!
Everything was done according to your instructions
without any delay, O Veera!
6.85.6 அ
6.85.6 ஆ
6.85.6 இ
6.85.6 ஈ தாந்யநீகாநி ஸர்வாணி
விபக்தாநி ஸமந்தத: ।
விந்யஸ்தா யூதபாஸ்சைவ
யதாந்யாயம் விபாகஸ: ॥
tānyanīkāni sarvāṇi
vibhaktāni samantataḥ ।
vinyastā yūthapāṡcaiva
yathānyāyaṃ vibhāgaṡaḥ ॥
All the fighting forces were divided appropriately
into various divisions and were deployed everywhere,
each under its own commanding officer.
6.85.7 அ
6.85.7 ஆ பூயஸ்து மம விஜ்ஞாப்யம்
தச்ச்ருணுஷ்வ மஹாப்ரபோ ॥
bhūyastu mama vij˝āpyam
tacchṛṇuṣva mahāprabhō ॥
I have more to submit to you,
please listen, O mighty lord!
6.85.7 இ
6.85.7 ஈ
6.85.8 அ
6.85.8 ஆ
6.85.8 இ
6.85.8 ஈ த்வய்யகாரணஸந்தப்தே
ஸந்தப்தஹ்ருதயா வயம் ।
த்யஜ ராஜந்நிமம் ஸோகம்
மித்யா ஸந்தாபமாகதம் ।
ததியம் த்யஜ்யதாம் சிந்தா
ஸத்ருஹர்ஷவிவர்தநீ ॥
tvayyakāraṇasantaptē
santaptahṛdayā vayam ।
tyaja rājannimaṃ ṡōkam
mithyā santāpamāgatam ।
tadiyaṃ tyajyatāṃ cintā
ṡatruharṣavivardhanī ॥
Our hearts burn when you
grieve for no good reason.
O King! Give up this grief
that resulted from a false calamity.
This misery that only makes the enemy happy
should be abjured by you.
6.85.9 அ
6.85.9 ஆ
6.85.9 இ
6.85.9 ஈ உத்யம: க்ரியதாம் வீர
ஹர்ஷ: ஸமுபஸேவ்யதாம் ।
ப்ராப்தவ்யா யதி தே ஸீதா
ஹந்தவ்யாஸ்ச நிஸாசரா: ॥
udyamaḥ kriyatāṃ vīra
harṣaḥ samupasēvyatām ।
prāptavyā yadi tē sītā
hantavyāṡca niṡācarāḥ ॥
You must become cheerful and
put forth a good effort, O Veera,
if Seetā is to be recovered
and the Rākshasas are to be killed.
6.85.10 அ
6.85.10 ஆ
6.85.10 இ
6.85.10 ஈ
6.85.11 அ
6.85.11 ஆ
6.85.11 இ
6.85.11 ஈ ரகுநந்தந வக்ஷ்யாமி
ஸ்ரூயதாம் மே ஹிதம் வச: ।
ஸாத்வயம் யாது ஸௌமித்ரி:
பலேந மஹதா வ்ருத: ।
நிகும்பிலாயாம் ஸம்ப்ராப்ய
ஹந்தும் ராவணிமாஹவே ।
தநுர்மண்டலநிர்முக்தை:
ஆஸீவிஷவிஷோபமை: ॥
raghunandana vakṣyāmi
ṡrūyatāṃ mē hitaṃ vacaḥ ।
sādhvayaṃ yātu saumitriḥ
balēna mahatā vṛtaḥ ।
nikumbhilāyāṃ samprāpya
hantuṃ rāvaṇimāhavē ।
dhanurmaṇḍalanirmuktaiḥ
āṡīviṣaviṣōpamaiḥ ॥
O delight of Raghus! Please listen,
I shall tell you what will serve your interest better.
Sowmitri shall proceed, taking a great force with him,
to reach Nikumbhila and slay the son of Rāvaṇa in fight,
with arrows that resemble venomous serpents,
let off from his curved bow.
6.85.12 அ
6.85.12 ஆ
6.85.12 இ
6.85.12 ஈ தேந வீர்யேண தபஸா
வரதாநாத் ஸ்வயம்புவ: ।
அஸ்த்ரம் ப்ரஹ்மஸிர: ப்ராப்தம்
காமகாஸ்ச துரங்கமா: ॥
tēna vīryēṇa tapasā
varadānāt svayambhuvaḥ ।
astraṃ brahmaṡiraḥ prāptam
kāmagāṡca turaṅgamāḥ ॥
He, the valiant one, gained
the Astra called Brahmaṡira and
horses that can go anywhere as commanded,
by virtue of his Tapa and
the boons he obtained from the Self-Born.
6.85.13 அ
6.85.13 ஆ
6.85.13 இ
6.85.13 ஈ ஸ ஏஷ ஸஹ ஸைந்யேந
ப்ராப்த: கில நிகும்பிலாம் ।
யத்யுத்திஷ்டேத் க்ருதம் கர்ம
ஹதாந் ஸர்வாம்ஸ்ச வித்தி ந: ॥
sa ēṣa saha sainyēna
prāptaḥ kila nikumbhilām ।
yadyuttiṣṭhēt kṛtaṃ karma
hatān sarvāṃṡca viddhi naḥ ॥
It seems that he is already
at Nikumbhila along with the army.
Should he emerge out of it completing the rite,
take it from me that we are all dead.
6.85.14 அ
6.85.14 ஆ
6.85.14 இ
6.85.14 ஈ
6.85.15 அ
6.85.15 ஆ
6.85.15 இ
6.85.15 ஈ நிகும்பிலாமஸம்ப்ராப்தம்
அஹுதாக்நிம் ச யோ ரிபு: ।
த்வாமாததாயிநம் ஹந்யாத்
இந்த்ரஸத்ரோ: ஸ தே வத: ।
வரோ தத்தோ மஹாபாஹோ
ஸர்வலோகேஸ்வரேண வை ।
இத்யேவம் விஹிதோ ராஜந்
வதஸ்தஸ்யைஷ தீமத: ॥
nikumbhilāmasamprāptam
ahutāgniṃ ca yō ripuḥ ।
tvāmātatāyinaṃ hanyāt
indraṡatrōḥ sa tē vadhaḥ ।
varō dattō mahābāhō
sarvalōkēṡvarēṇa vai ।
ityēvaṃ vihitō rājan
vadhastasyaiṣa dhīmataḥ ॥
O you of mighty arm! The lord of all worlds
has given him the boon saying,
"O foe of Indra! Your death is at the hands of
the foe who intercepts you while you are well armed,
before you reach Nikumbhila and complete
the oblations in the fire, and strikes you!"
This is the kind of death that is ordained
for that sagacious one, O King!
6.85.16 அ
6.85.16 ஆ
6.85.16 இ
6.85.16 ஈ வதாயேந்த்ரஜிதோ ராம
ஸந்திஸஸ்வ மஹாபல ।
ஹதே தஸ்மிந் ஹதம் வித்தி
ராவணம் ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ॥
vadhāyēndrajitō rāma
sandiṡasva mahābala ।
hatē tasmin hataṃ viddhi
rāvaṇaṃ sasuhṛjjanam ॥
O Rāma! O you of immense strength!
Give the instructions for slaying Indrajit.
Once he is slain, know that
all well-wishers of Rāvaṇa are slain.
6.85.17 அ
6.85.17 ஆ விபீஷணவச: ஸ்ருத்வா
ராகவோ வாக்யமப்ரவீத் ॥
vibhīṣaṇavacaḥ ṡrutvā
rāghavō vākyamabravīt ॥
Hearing those words of Vibheeshaṇa,
Rāghava said these words:
6.85.17 இ
6.85.17 ஈ
6.85.18 அ
6.85.18 ஆ
6.85.18 இ
6.85.18 ஈ ஜாநாமி தஸ்ய ரௌத்ரஸ்ய
மாயாம் ஸத்யபராக்ரம ।
ஸ ஹி ப்ரஹ்மாஸ்த்ரவித் ப்ராஜ்ஞோ
மஹாமாயோ மஹாபல: ।
கரோத்யஸஞ்ஜ்ஞாந் ஸங்க்ராமே
தேவாந் ஸவருணாநபி ॥
jānāmi tasya raudrasya
māyāṃ satyaparākrama ।
sa hi brahmāstravit prāj˝ō
mahāmāyō mahābalaḥ ।
karōtyasa˝j˝ān saṅgrāmē
dēvān savaruṇānapi ॥
O you of true prowess! Yes, I am aware of
his magic tricks and the power of his wrath.
He knows the Astra of Brahma.
He is well aware of everything.
He is a great trickster and possesses immense strength.
He can make the Dēvas including Varuṇa
fall into a faint in a battle.
6.85.19 அ
6.85.19 ஆ
6.85.19 இ
6.85.19 ஈ தஸ்யாந்தரிக்ஷே சரதோ
ஸரதஸ்ய மஹாயஸ: ।
ந கதிர்ஜ்ஞாயதே தஸ்ய
ஸூர்யஸ்யேவாப்ரஸம்ப்லவே ॥
tasyāntarikṣē caratō
sarathasya mahāyaṡaḥ ।
na gatirj˝āyatē tasya
sūryasyēvābhrasamplavē ॥
Once he is sky-bound in his chariot,
his location cannot be detected,
O you of great renown,
any more than that of the sun
when hidden behind masses of clouds.
6.85.20 அ
6.85.20 ஆ
6.85.20 இ
6.85.20 ஈ ராகவஸ்து ரிபோர்ஜ்ஞாத்வ
மாயாவீர்யம் துராத்மந: ।
லக்ஷ்மணம் கீர்திஸம்பந்நம்
இதம் வசநமப்ரவீத் ॥
rāghavastu ripōrj˝ātva
māyāvīryaṃ durātmanaḥ ।
lakṣmaṇaṃ kīrtisampannam
idaṃ vacanamabravīt ॥
Rāghava, completely aware of the
valor of the evil-minded foe,
which was derived from black magic,
said these words to Lakshmaṇa of great renown.
6.85.21 அ
6.85.21 ஆ
6.85.21 இ
6.85.21 ஈ
6.85.22 அ
6.85.22 ஆ
6.85.22 இ
6.85.22 ஈ யத்வாநரேந்த்ரஸ்ய பலம்
தேந ஸர்வேண ஸம்வ்ருத: ।
ஹநுமத்ப்ரமுகைஸ்சைவ
யூதபை: ஸஹ லக்ஷ்மண ।
ஜாம்பவேநர்க்ஷபதிநா
ஸஹஸைந்யேந ஸம்வ்ருத: ।
ஜஹி தம் ராக்ஷஸஸுதம்
மாயாபலவிஸாரதம் ॥
yadvānarēndrasya balam
tēna sarvēṇa saṃvṛtaḥ ।
hanumatpramukhaiṡcaiva
yūthapaiḥ saha lakṣmaṇa ।
jāmbavēnarkṣapatinā
sahasainyēna saṃvṛtaḥ ।
jahi taṃ rākṣasasutam
māyābalaviṡāradam ॥
Supported by all the forces of the Lord of the Vānaras,
assisted by Vānara captains like Hanumān, and
by Jāmbavān, the lord of bears, and his forces,
kill that son of Rākshasa, who derives
his strength from black magic.
6.85.23 அ
6.85.23 ஆ
6.85.23 இ
6.85.23 ஈ அயம் த்வாம் ஸசிவை: ஸார்த்தம்
மஹாத்மா ரஜநீசர: ।
அபிஜ்ஞஸ்தஸ்ய மாயாநாம்
ப்ருஷ்டதோऽநுகமிஷ்யதி ॥
ayaṃ tvāṃ sacivaiḥ sārddham
mahātmā rajanīcaraḥ ।
abhij˝astasya māyānām
pṛṣṭhatō'nugamiṣyati ॥
And this Night-Rover, who is aware of his tricks,
will march behind you, along with his counselors.
6.85.24 அ
6.85.24 ஆ
6.85.24 இ
6.85.24 ஈ ராகவஸ்ய வச: ஸ்ருத்வா
லக்ஷ்மண: ஸவிபீஷண: ।
ஜாக்ராஹ கார்முகஸ்ரேஷ்டம்
அத்யத்புதபராக்ரம: ॥
rāghavasya vacaḥ ṡrutvā
lakṣmaṇaḥ savibhīṣaṇaḥ ।
jāgrāha kārmukaṡrēṣṭham
atyadbhutaparākramaḥ ॥
Lakshmaṇa of amazing prowess
armed himself with a great bow
on hearing those words of Rāghava
along with Vibheeshaṇa.
6.85.25 அ
6.85.25 ஆ
6.85.25 இ
6.85.25 ஈ ஸந்நத்த: கவசீ கட்கீ
ஸஸரோ ஹேமசாபத்ருத் ।
ராமபாதாவுபஸ்ப்ருஸ்ய
ஹ்ருஷ்ட: ஸௌமித்ரிரப்ரவீத் ॥
sannaddhaḥ kavacī khaḍgī
saṡarō hēmacāpadhṛt ।
rāmapādāvupaspṛṡya
hṛṣṭaḥ saumitrirabravīt ॥
Donning a coat of mail and arming himself with
sword, bow embellished with gold and arrows,
Sowmitri, in high spirits, touched Rāmaĺs feet, and said:
6.85.26 அ
6.85.26 ஆ
6.85.26 இ
6.85.26 ஈ அத்ய மத்கார்முகோந்முக்தா:
ஸரா நிர்பித்ய ராவணிம் ।
லங்காமபிபதிஷ்யந்தி
ஹம்ஸா: புஷ்கரிணீமிவ ॥
adya matkārmukōnmuktāḥ
ṡarā nirbhidya rāvaṇim ।
laṅkāmabhipatiṣyanti
haṃsāḥ puṣkariṇīmiva ॥
Today, the arrows shot from my bow
shall pierce through Rāvaṇa's son,
and fall in Laṅkā, like
swans landing on a lotus-pool.
6.85.27 அ
6.85.27 ஆ
6.85.27 இ
6.85.27 ஈ அத்யைவ தஸ்ய ரௌத்ரஸ்ய
ஸரீரம் மாமகா: ஸரா: ।
விதமிஷ்யந்தி பித்த்வா தம்
மஹாசாபகுணச்யுதா: ॥
adyaiva tasya raudrasya
ṡarīraṃ māmakāḥ ṡarāḥ ।
vidhamiṣyanti bhittvā tam
mahācāpaguṇacyutāḥ ॥
This very day, my arrows,
leaving the string of the great bow,
shall cut to pieces the body of that violent one.
6.85.28 அ
6.85.28 ஆ
6.85.28 இ
6.85.28 ஈ ஸ ஏவமுக்த்வா த்யுதிமாந்
வசநம் ப்ராதுரக்ரத: ।
ஸ ராவணிவதாகாங்க்ஷீ
லக்ஷ்மணஸ்த்வரிதோ யயௌ ॥
sa ēvamuktvā dyutimān
vacanaṃ bhrāturagrataḥ ।
sa rāvaṇivadhākāṅkṣī
lakṣmaṇastvaritō yayau ॥
Having said this in his brotherĺs presence,
Lakshmaṇa, glowing with splendor,
departed swiftly, eager to slay Rāvaṇaĺs son.
6.85.29 அ
6.85.29 ஆ
6.85.29 இ
6.85.29 ஈ ஸோऽபிவாத்ய குரோ: பாதௌ
க்ருத்வா சாபி ப்ரதக்ஷிணம் ।
நிகும்பிலாமபியயௌ
சைத்யம் ராவணிபாலிதம் ॥
sō'bhivādya gurōḥ pādau
kṛtvā cāpi pradakṣiṇam ।
nikumbhilāmabhiyayau
caityaṃ rāvaṇipālitam ॥
Making his prostrations
at his elder brotherĺs feet and
reverently going round him,
he headed out to Nikumbhila, the shrine
under the protection of Rāvaṇaĺs son.
6.85.30 அ
6.85.30 ஆ
6.85.30 இ
6.85.30 ஈ விபீஷணேந ஸஹிதோ
ராஜபுத்ர: ப்ரதாபவாந் ।
க்ருதஸ்வஸ்த்யயநோ ப்ராத்ரா
லக்ஷ்மணஸ்த்வரிதோ யயௌ ॥
vibhīṣaṇēna sahitō
rājaputraḥ pratāpavān ।
kṛtasvastyayanō bhrātrā
lakṣmaṇastvaritō yayau ॥
Lakshmaṇa, the prince of tormenting valor
received the blessings of his brother
and proceeded swiftly along with Vibheeshaṇa.
6.85.31 அ
6.85.31 ஆ
6.85.31 இ
6.85.31 ஈ வாநராணாம் ஸஹஸ்ரைஸ்து
ஹநுமாந் பஹுபிர்வ்ருத: ।
விபீஷணஸ்ச ஸாமாத்ய:
ததா லக்ஷ்மணமந்வகாத் ॥
vānarāṇāṃ sahasraistu
hanumān bahubhirvṛtaḥ ।
vibhīṣaṇaṡca sāmātyaḥ
tadā lakṣmaṇamanvagāt ॥
Then, Hanumān with thousands of Vānaras around him,
and Vibheeshaṇa along with his counselors
followed Lakshmaṇa.
6.85.32 அ
6.85.32 ஆ
6.85.32 இ
6.85.32 ஈ மஹதா ஹரிஸைந்யேந
ஸவேகமபிஸம்வ்ருத: ।
ருக்ஷராஜபலம் சைவ
ததர்ஸ பதி விஷ்டிதம் ॥
mahatā harisainyēna
savēgamabhisaṃvṛtaḥ ।
ṛkṣarājabalaṃ caiva
dadarṡa pathi viṣṭhitam ॥
As he proceeded swiftly with
the vast Vānara army following him,
he saw the army of the king of bears already on the way.
6.85.33 அ
6.85.33 ஆ
6.85.33 இ
6.85.33 ஈ ஸ கத்வா தூரமத்வாநம்
ஸௌமித்ரிர்மித்ரநந்தந: ।
ராக்ஷஸேந்த்ரபலம் தூராத்
அபஸ்யத்வ்யூஹமாஸ்திதம் ॥
sa gatvā dūramadhvānam
saumitrirmitranandanaḥ ।
rākṣasēndrabalaṃ dūrāt
apaṡyadvyūhamāsthitam ॥
After marching for a while,
Sowmitri, in whom his friends rejoiced,
saw from afar the forces of
the Rākshasa King in battle formation.
6.85.34 அ
6.85.34 ஆ
6.85.34 இ
6.85.34 ஈ
6.85.35 அ
6.85.35 ஆ
6.85.35 இ
6.85.35 ஈ ஸ தம் ப்ராப்ய தநுஷ்பாணி:
மாயாயோகமரிந்தம: ।
தஸ்தௌ ப்ரஹ்மவிதாநேந
விஜேதும் ரகுநந்தந: ।
விபீஷணேந ஸஹிதோ
ராஜபுத்ர: ப்ரதாபவாந் ।
அங்கதேந ச வீரேண
ததாऽநிலஸுதேந ச ॥
sa taṃ prāpya dhanuṣpāṇiḥ
māyāyōgamarindamaḥ ।
tasthau brahmavidhānēna
vijētuṃ raghunandanaḥ ।
vibhīṣaṇēna sahitō
rājaputraḥ pratāpavān ।
aṅgadēna ca vīrēṇa
tathā'nilasutēna ca ॥
That prince of tormenting valor,
delight of Raghus and subduer of foe,
along with Vibheeshaṇa, Aṅgada the Veera
and along with the son of Vāyu,
reached him, the one with magic powers,
and took a stand with bow in his hand,
to win over him as ordained by Brahma.
6.85.36 அ
6.85.36 ஆ
6.85.36 இ
6.85.36 ஈ விவிதமமலஸஸ்த்ரபாஸ்வரம் தத்
த்வஜகஹநம் விபுலம் மஹாரதைஸ்ச ।
ப்ரதிபயதமமப்ரமேயவேகம்
திமிரமிவ த்விஷதாம் பலம் விவேஸ ॥
vividhamamalaṡastrabhāsvaraṃ tat
dhvajagahanaṃ vipulaṃ mahārathaiṡca ।
pratibhayatamamapramēyavēgam
timiramiva dviṣatāṃ balaṃ vivēṡa ॥
He entered the enemy forces
that were of immeasurable speed,
that shone with the splendor of
a variety of gleaming weapons,
that were difficult to penetrate
dense with great chariots and their flag posts,
and that stirred extreme fear, like darkness does.
இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
யுத்தகாண்டே பஞ்சாஸீதிதம: ஸர்க:॥
ityārṣē vālmīkīyē
ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
yuddhakāṇḍē pa˝cāṡītitamaḥ sargaḥ॥
Thus concludes the eighty fifth Sarga
in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Maharshi Vālmeeki.