பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்
இவ்வினிய நன்னாளில் அன்பு பெருகட்டும்
மன அமைதியுடன் நோயற்ற வாழ்வை பெற்று
மகிழ்ச்சியுடன் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன்
அருளவேண்டுகிறேன்.

ப்ரஹ்மண்யன்
பெங்களூரு