யஜுர் வேத ஸூத்ரங்கள்.:. ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ரம் மற்றும் போதாயன ஸூத்ரம்.

ருக் வேத சூத்ரங்கள்:. ஆஷ்வலாயன சூத்ரம்; காத்யாயந சூத்ரம்.

ஸாம வேத சூத்ரங்கள்.-----த்ராஹ்யாயணி சூத்ரம், ரணாயநி சூத்ரம்.

மற்றொரு சங்கல்பம்.