யஜுர் வேத ஸூத்ரங்கள்.:. ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ரம் மற்றும் போதாயன ஸூத்ரம்.

ருக் வேத சூத்ரங்கள்:. ஆஷ்வலாயன சூத்ரம்; காத்யாயந சூத்ரம்.

ஸாம வேத சூத்ரங்கள்.-----த்ராஹ்யாயணி சூத்ரம், ரணாயநி சூத்ரம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsமற்றொரு சங்கல்பம்.