அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி
சென்றங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல் போற்றி
பொன்றச் சகடமுதைத்தாய் புகழ் போற்றி
கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கழல் போற்றி
குன்று குடையா வெடுத்தாய் குணம் போற்றி
வென்று பகை கெடுக்கும் நின்கையில் வேல் போற்றி
என்றென்றுன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
இன்றுயாம் வந்தோம் இரங்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய்
தென்னிலங்கை - அழகிய இலங்கை, தெற்கிலுள்ள இலங்கை;
செற்றாய் - ஜெயித்தாய், அழித்தாய்; பொன்ற - கட்டுக் குலையும் படி, அழியும் படி;
குணிலாய் - எறிதடியாய், கன்று வடிவில் வத்ஸாசுரன், விளாமர வடிவில் கபித்தாசுரன்;
சேவகம் - வீர்யம், லீலா விபூதி, ஏவியதை செய்வது, குற்றேவல்;
சகடம் - சக்கரம், சகடாசுரன்; கழல் - கால், காலணி, ஆபரணம்; ஏத்தி - புகழ்ந்து, பாடி;


Pasuram 24 - English Translation
All-hail, Thy foot meted this earth thence;
All-hail, Thy energy went thither, conquered Lanka South;
All-hail, Thy glory kick'd the wheel to ruins;
All-hail, Thy foot the calf, as a throw-stick toss'd;
All-hail, Thy generosity held the hillock an umbrella;
All-hail, Thy spike won and shatter'd hostile uncouth
And so on singing Thy bravery,
Revering Thy laurel factual,
To obtain the desire auspicious
Have come this day, we ambitious
Yield! listen and consider our damsel.