சமக மந்த்ரம் - ஸ்வரத்துடன்
தயவுசெய்து தமிழில் மந்த்ரங்களை படிக்காதீர்கள்!
தமிழில் மந்திரங்களைப் படித்துப் பயின்ற வாத்யார்களை முடிந்தவரை தவிர்க்கவும்!!