Announcement

Collapse
No announcement yet.

Read Ramayana Baala Kaanda - Sarga 8

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Read Ramayana Baala Kaanda - Sarga 8  Baala Kaanda - Sarga 8
  The backdrop of Kōsala kingdom and the city of Ayōdhyā were described in the previous Sargas.

  This Sarga focuses on a problem faced by the King Daṡaratha and the action he plans to take to address it.
  1.8.1
  தஸ்ய த்வேவம்ப்ரபாவஸ்ய தர்மஜ்ஞஸ்ய மஹாத்மந: ।
  ஸுதார்தம் தப்யமாநஸ்ய நாஸீத்வம்ஸகரஸ்ஸுத: ॥
  tasya tvēvamprabhāvasya dharmaj˝asya mahātmanaḥ ।
  sutārthaṃ tapyamānasya nāsīdvaṃṡakarassutaḥ ॥
  That radiant Mahātma and expert in Dharma (Daṡaratha)
  however, was bereft of offspring to continue the dynasty.

  1.8.2
  சிந்தயாநஸ்ய தஸ்யைவம் புத்திராஸீந்மஹாத்மந: ।
  ஸுதார்தீ வாஜிமேதேந கிமர்தம் ந யஜாம்யஹம் ॥
  cintayānasya tasyaivaṃ buddhirāsīnmahātmanaḥ ।
  sutārthī vājimēdhēna kimarthaṃ na yajāmyaham ॥
  He is worried about it and it occurred to him:
  "Why not I perform the Aṡwamēdha Yāga,
  to be blessed with offspring!"
  1.8.3-4
  ஸ நிஸ்சிதாம் மதிம் க்ருத்வா யஷ்டவ்யமிதி புத்திமாந் ।
  மந்த்ரிபிஸ்ஸஹ தர்மாத்மா ஸர்வைரேவ க்ருதாத்மபி: ॥
  ததோऽப்ரவீதிதம் ராஜா ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரிஸத்தமம் ।
  ஸீக்ரமாநய மே ஸர்வாந் குரூம்ஸ்தாந் ஸபுரோஹிதாந் ॥
  sa niṡcitāṃ matiṃ kṛtvā yaṣṭavyamiti buddhimān ।
  mantribhissaha dharmātmā sarvairēva kṛtātmabhiḥ ॥
  tatō'bravīdidaṃ rājā sumantraṃ mantrisattamam ।
  ṡīghramānaya mē sarvān gurūṃstān sapurōhitān ॥
  The king, the Dharmātmā and the prudent,
  having made up his mind to perform the Yāga
  in conjunction with the noble minded ministers,
  called upon the chief minister Sumantra
  and requested him to arrange for the presence of
  all his Gurus along with all the priests.
  1.8.5-6
  ததஸ்ஸுமந்த்ரஸ்த்வரிதம் கத்வா த்வரிதவிக்ரம: ।
  ஸமாநயத் ஸ தாந் ஸர்வாந் ஸமஸ்தாந் வேதபாரகாந் ॥
  ஸுயஜ்ஞம் வாமதேவம் ச ஜாபாலிமத காஸ்யபம் ।
  புரோஹிதம் வஸிஷ்டம் ச யே சாந்யே த்விஜஸத்தமா: ॥
  tatassumantrastvaritaṃ gatvā tvaritavikramaḥ ।
  samānayat sa tān sarvān samastān vēdapāragān ॥
  suyaj˝aṃ vāmadēvaṃ ca jābālimatha kāṡyapam ।
  purōhitaṃ vasiṣṭhaṃ ca yē cānyē dvijasattamāḥ ॥
  The expedient Sumantra, immediately arranged
  for the presence of all the Gurus, who are well versed in Vēdas:
  Suyaj˝a, Vāmadēva, Jābāli, Kāṡyapa and
  other great Brāhmaṇas including Vasishṭha, the Purōhita.
  1.8.7
  தாந் பூஜயித்வா தர்மாத்மா ராஜா தஸரதஸ்ததா ।
  இதம் தர்மார்தஸஹிதம் வாக்யம் ஸ்லக்ஷ்ணமதாப்ரவீத் ॥
  tān pūjayitvā dharmātmā rājā daṡarathastadā ।
  idaṃ dharmārthasahitaṃ vākyaṃ ṡlakṣṇamathābravīt ॥
  Receiving them with all honour,
  King Daṡaratha, the Dharmātmā
  said the following words, that are
  in pursuit of Dharma and Artha:

  Every act we perform can be dissected as serving one or more of the four purposes, Dharma, Artha, Kāma or Mōksha.

  This Ṡlōka says that having offspring serves the purposes of Dharma and Artha.
  1.8.8
  மம லாலப்யமாநஸ்ய புத்ரார்தம் நாஸ்தி வை ஸுகம் ।
  ததர்தம் ஹயமேதேந யக்ஷ்யாமீதி மதிர்மம ॥
  mama lālapyamānasya putrārthaṃ nāsti vai sukham ।
  tadarthaṃ hayamēdhēna yakṣyāmīti matirmama ॥
  I am not happy. My heart is yearning for offspring.
  Hence I am thinking of performing Aṡwamēdha Yāga.
  1.8.9
  ததஹம் யஷ்டுமிச்சாமி ஸாஸ்த்ரத்ருஷ்டேந கர்மணா ।
  கதம் ப்ராப்ஸ்யாம்யஹம் காமம் புத்திரத்ரவிசார்யதாம் ॥
  tadahaṃ yaṣṭumicchāmi ṡāstradṛṣṭēna karmaṇā ।
  kathaṃ prāpsyāmyahaṃ kāmaṃ buddhiratravicāryatām ॥
  I would like to perform it in strict conformance with the Ṡāstras.
  Please help me with the best of your ideas
  on how I can go about it.
  1.8.10
  ததஸ்ஸாத்விதி தத்வாக்யம் ப்ராஹ்மணா: ப்ரத்யபூஜயந் ।
  வஸிஷ்டப்ரமுகாஸ்ஸர்வே பார்திவஸ்ய முகாச்ச்யுதம் ।
  tatassādhviti tadvākyaṃ brāhmaṇāḥ pratyapūjayan ।
  vasiṣṭhapramukhāssarvē pārthivasya mukhāccyutam ।
  Vasishṭha and other Brāhmaṇas,
  praising what had fallen from the kingĺs lips
  had responded saying that it is, indeed, a good idea.
  1.8.11
  ஊசுஸ்ச பரமப்ரீதாஸ்ஸர்வே தஸரதம் வச: ।
  ஸம்பாராஸ்ஸம்ப்ரியந்தாம் தே துரங்கஸ்ச விமுச்யதாம் ॥
  ūcuṡca paramaprītāssarvē daṡarathaṃ vacaḥ ।
  sambhārāssambhriyantāṃ tē turaṅgaṡca vimucyatām ॥
  In full appreciation of Daṡaratha's idea, they said,
  "Let all the arrangements be made
  and let the horse be released!"
  1.8.12
  முகாஸ்ஸர்வே பார்திவஸ்ய முகாச்ச்யுதம் ।
  ஸர்வதா ப்ராப்ஸ்யஸே புத்ராநபிப்ரேதாம்ஸ்ச பார்திவ ।
  யஸ்ய தே தார்மிகீ புத்திரியம் புத்ரார்தமாகதா ॥
  mukhāssarvē pārthivasya mukhāccyutam ।
  sarvathā prāpsyasē putrānabhiprētāṃṡca pārthiva ।
  yasya tē dhārmikī buddhiriyaṃ putrārthamāgatā ॥
  "You will, indeed, be blessed with lovable sons.
  Your desire to have offspring is very much
  natural, appropriate and in accordance with Dharma.
  1.8.13
  தத: ப்ரீதோऽபவத்ராஜா ஸ்ருத்வைதத்த்விஜபாஷிதம் ।
  அமாத்யாம்ஸ்சாப்ரவீத்ராஜா ஹர்ஷபர்யாகுலேக்ஷண: ॥
  tataḥ prītō'bhavadrājā ṡrutvaitaddvijabhāṣitam ।
  amātyāṃṡcābravīdrājā harṣaparyākulēkṣaṇaḥ ॥
  The king was happy hearing the words of Brāhmaṇas
  and with eyes full of joyful tears, said to the ministers:
  1.8.14
  ஸம்பாராஸ்ஸம்ப்ரியந்தாம் மே குரூணாம் வசநாதிஹ ।
  ஸமர்தாதிஷ்டிதஸ்சாஸ்வஸ்ஸோபாத்யாயோ விமுச்யதாம் ॥
  sambhārāssambhriyantāṃ mē gurūṇāṃ vacanādiha ।
  samarthādhiṣṭhitaṡcāṡvassōpādhyāyō vimucyatām ॥
  "Let all the preparations be made according
  to the instructions of our Gurus.
  Let the horse be released guarded by able warriors
  and followed by teachers of Ṡāstras."
  1.8.15
  ஸரய்வாஸ்சோத்தரே தீரே யஜ்ஞபூமிர்விதீயதாம் ।
  ஸாந்தயஸ்சாபிவர்தந்தாம் யதாகல்பம் யதாவிதி ॥
  sarayvāṡcōttarē tīrē yaj˝abhūmirvidhīyatām ।
  ṡāntayaṡcābhivardhantāṃ yathākalpaṃ yathāvidhi ॥
  "Let the ground be prepared on the
  northern banks of river Sarayu for performing the Yāga.
  Let invocations be made for peace
  as per the traditions and Ṡāstras."
  1.8.16
  ஸக்ய: ப்ராப்துமயம் யஜ்ஞஸ்ஸர்வேணாபி மஹீக்ஷிதா ।
  நாபராதோ பவேத்கஷ்டோ யத்யஸ்மிந் க்ரதுஸத்தமே ॥
  ṡakyaḥ prāptumayaṃ yaj˝assarvēṇāpi mahīkṣitā ।
  nāparādhō bhavētkaṣṭō yadyasmin kratusattamē ॥
  "This Yāga, one among the best,
  is very demanding and difficult to
  perform through the end, without committing any errors.
  Otherwise, every other king would have performed it."  Yaj˝as are performed to create certain specific spiritual energies. Any errors or faults in the process will earn the criticism of the learned on the one hand, and give scope for the wrong energies (Brahma Rākshasas) to be generated, on the other hand. Hence, only the very capable, the very meticulous take upon the task of performing an Yaj˝a.  Think of the process of synthesizing a chemical product. Even a simple error in the process can result in wrong or potentially dangerous product (molecule). Or think of making a spaceship. A single error in its making is all that it takes to result in a disaster. Same is true with Yaj˝as. If some thing goes wrong, the consequences can be highly adverse.  1.8.17
  சித்ரம் ஹி ம்ருகயந்தேऽத்ர வித்வாம்ஸோ ப்ரஹ்மராக்ஷஸா: ।
  நிஹதஸ்ய ச யஜ்ஞஸ்ய ஸத்ய: கர்தா விநஸ்யதி ॥
  chidraṃ hi mṛgayantē'tra vidvāṃsō brahmarākṣasāḥ ।
  nihatasya ca yaj˝asya sadyaḥ kartā vinaṡyati ॥
  "The learned as well as the Brahma Rākshasas
  will only be eager to find any violations.
  A struck down Yāga will also
  take down the performer, for certain."
  1.8.18
  தத்யதா விதிபூர்வம் மே க்ரதுரேஷ ஸமாப்யதே ।
  ததா விதாநம் க்ரியதாம் ஸமர்தா: கரணேஷ்விஹ ॥
  tadyathā vidhipūrvaṃ mē kraturēṣa samāpyatē ।
  tathā vidhānaṃ kriyatāṃ samarthāḥ karaṇēṣviha ॥
  "Hence, you, the able individuals,
  please plan on ensuring that the Yāga
  is performed to its full completion
  strictly in accordance with the Ṡāstras."
  1.8.19
  ததேதி சாப்ருவந் ஸர்வே மந்த்ரிண: ப்ரத்யபூஜயந் ।
  பார்திவேந்த்ரஸ்ய தத்வாக்யம் யதாஜ்ஞப்தம் நிஸம்ய தே ॥
  tathēti cābruvan sarvē mantriṇaḥ pratyapūjayan ।
  pārthivēndrasya tadvākyaṃ yathāj˝aptaṃ niṡamya tē ॥
  The ministers acknowledged the king's words in deference
  and said that they would do as had been commanded.
  1.8.20
  ததா த்விஜாஸ்தே தர்மஜ்ஞா வர்த்தயந்தோ ந்ருபோத்தமம் ।
  அநுஜ்ஞாதாஸ்ததஸ்ஸர்வே புநர்ஜக்முர்யதாகதம் ॥
  tathā dvijāstē dharmaj˝ā varddhayantō nṛpōttamam ।
  anuj˝ātāstatassarvē punarjagmuryathāgatam ॥
  Brāhmaṇas, the savants of Dharma
  wished the king well, took proper leave and left.
  1.8.21
  விஸர்ஜயித்வா தாந் விப்ராந் ஸசிவாநிதமப்ரவீத் ।
  ருத்விக்பிருபதிஷ்டோऽயம் யதாவத் க்ரதுராப்யதாம் ॥
  visarjayitvā tān viprān sacivānidamabravīt ।
  ṛtvigbhirupadiṣṭō'yaṃ yathāvat kraturāpyatām ॥
  After seeing of the Brāhmaṇas,
  Daṡaratha turned to the ministers and said:
  Please perform the Yāga as per the instructions of the Ṛtviks.
  1.8.22
  இத்யுக்த்வா ந்ருபஸார்தூலஸ்ஸசிவாந் ஸமுபஸ்திதாந் ।
  விஸர்ஜயித்வா ஸ்வம் வேஸ்ம ப்ரவிவேஸ மஹாத்யுதி: ॥
  ityuktvā nṛpaṡārdūlassacivān samupasthitān ।
  visarjayitvā svaṃ vēṡma pravivēṡa mahādyutiḥ ॥
  Saying thus, the radiant tiger among men (Daṡaratha)
  dismissed the assembly of ministers and returned home.
  1.8.23
  ததஸ்ஸ கத்வா தா: பத்நீர்நரேந்த்ரோ ஹ்ருதயப்ரியா: ।
  உவாச தீக்ஷாம் விஸத யக்ஷ்யேऽஹம் ஸுதகாரணாத் ॥
  tatassa gatvā tāḥ patnīrnarēndrō hṛdayapriyāḥ ।
  uvāca dīkṣāṃ viṡata yakṣyē'haṃ sutakāraṇāt ॥
  Upon reaching home, he told his dear wives about the
  plan to perform Yaj˝a that would bless them with offspring
  and asked them to take Deeksha.
  Deeksha is a formal act of commencement
  and commitment to a certain ritual with all the
  accompanying practices and routine that may last from
  few hours to few months to few years to life time.
  1.8.24
  தாஸாம் தேநாதிகாந்தேந வசநேந ஸுவர்சஸாம் ।
  முகபத்மாந்யஸோபந்த பத்மாநீவ ஹிமாத்யயே ॥
  tāsāṃ tēnātikāntēna vacanēna suvarcasām ।
  mukhapadmānyaṡōbhanta padmānīva himātyayē ॥
  Upon hearing those cheerful words, their faces
  have shone like lotuses at the end of winter.

  இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
  ஸ்ரீமத்பாலகாண்டே அஷ்டமஸ்ஸர்க: ॥
  ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
  ṡrīmadbālakāṇḍē aṣṭamassargaḥ ॥
  Thus concludes the eighth Sarga
  in Bāla Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
  the first ever poem of humankind,
  composed by Vālmeeki.

  We completed reading 309 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.
Working...
X