Brahminsnet.com - Forum - Powered by vBulletin
Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!
 • Detailed Sandhya Vandanam with Full Instructions

  Detailed Sandhya Vandanam with Full Instructions
  Thanks for the Author of this blog:  This post is actually on Sandhya Vandan which brahmins usually do after they have got done their upanayanam. When my upanayanam was done I also had to do sandhyavandam daily but there was hardly any text on the internet which had the complete sandhyavandam in it with instructions. In this post I have tried to capture the most detailed Sandhyavandam which is the Yajurveda Sandhyavandam. The text which I had was in telugu and I sat together with two others to translate that entirely into english and ensured that we get the right pronounciation by listening to the audio as well.
  In this endeavour I would like to thank the following people who made the Knowledge Transformation and Document Management (KTDM) possible.
  First in the list is Mr. Tirumala Rao. He was my teacher for Sandhyavandam and taught extremely well all the aspects of Sandhyavandan and very clearly also.
  The next in the list is Mr. K Gautham Kumar. He is my cousin and is currently pursuing his graduation in Electronics and Communications Engineering. He did close to 12 pages of translation of the text in telugu and did entire typing work in Microsoft Word.
  Finally it was Miss. Rashmika, another cousin of mine, currently employed with WIPRO Technologies in their WASE Program. She started the intial translation work but was later carried over by Gautam.
  Here is the entire text:

  YAJURVEDA SANDHYAVANDHANAM

  Sri Gurubhaya Namah
  Hari Om
  Apavitra pavitro va sarravastham Gathopivaha yesmareth pundarikakasham sabha hyaa bhyanthara shuchihi
  Pundarikakasham
  Pundarikakasham
  Pundarikakasham

  Aachamanam

  (Instruction: Take water in the palm and drink it thrice chanting the first three mantras)

  1. Om keshavaya svaha
  2. Om naraayanasvaha
  3. Om maadavayasvaha
  4. Om govindayanamaha
  5. Om vishvanenamaha
  6. Om madhusudhanayanamaha
  7. Om trivikramayanamaha
  8. Om vaamanayanamaha
  9. Om sridharayanamaha
  10. Om rishikeshayanamaha
  11. Om padmanabhayanamaha
  12. Om damodarayanamaha
  13. Om sangarshanayamaha
  14. Om vaasudevayanamaha
  15. Om pradhyumnayanamaha
  16. Om anirudhayanamaha
  17. Om purushothamayanamaha
  18. Om adhokshayanamaha
  19. Om narasimhayanamaha
  20. Om achuttayanamaha
  21. Om janardanayanamaha
  22. Om upendrayanamaha
  23. Om hareyanamaha
  24. Om srikrishnayanamaha
  25. Srikrishnabrahmanenamonamaha

  Bhoothachatanam

  Uthishanthu bhootha pishacha yethe bhoomi bhaarakaha
  Yethe sha mavirodheena brahma karma samarabhe

  Praanayayam

  Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam
  Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat
  Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom

  Sankalpaha

  Mamo paatha samasta duritha kshaya dwara Sri Parameshwara mudhishya Sri Parameshwara prithartham shubhyam shubhe shobhane muhurthe srimaha Vishnu rajanyaha pravartha manasya adhya bhrahmana dwitiya parardhe
  Swetha varaha kalpe, viavaswatha manavanthare kaliyuge prathama paadhe, jamboo dweepe, bharatha varshe, bharatha khande, merur dakshina digbhage, srisailasya vayuvaraha pradeshe, Krishna godavarayor madhya pradeshe, swagruhe, samasya devathah brahmana hari harah sannidhow asmin varthamana vyavaharika chaandra maanena samvathsare ayena ruthu Maase pakshe thithuvu shubhanakshatre shubhayoge shubha karane evam gunavisheshanam vishishtayam shubhathitou sriman(Your Name) (your Gotra) Sharma aham praatha sandhyaam upaasishye


  Maarjanam

  Om aapohishhThaa mayobhuvaH
  Om taane urje dadhaatana
  Om mahe raNaaya chakshase
  Om yovaH shivatamo rasaH
  Om tasya bhaajayatehanaH
  Om ushateeriva maataraH
  Om tasmaa araN^gamaama vaH
  Om yasya kshayaay ajinvatha
  Om aapo janayathaa chanaH
  Om bhuurbhuvassuvaH

  Praatha sandhyavandane

  oM suuryashcha maa manyushcha manyupatayashcha manyukR^itebhyaH paapebhyo rakshantaam.h yadraatryaa paapamakaarshham.h manasaa vaachaa hastaabhyaam.h padbhyaamudareNa shishnaa raatristadavalumpatu yatkiMcha duritaM mayi idamahaM maamamR^itayonau suurye jyotishhi juhomi svaahaa

  (After the above do achamaanam once)

  Punarmaarjanam

  Om dadhikraavNNo akaarishhaM
  Om jishhNorashvasya vaajinaH
  Om surabhi no mukhaakarat.h
  Om pra Na aayuumshhi taarishhat.h
  Om aapohishhThaa mayobhuvaH
  Om taa na uurje dadhaatana
  Om mahe raNaaya chakshase
  Om yovaH shivatamo rasaH
  Om tasya bhaajayatehanaH
  Om ushatiiriva maataraH
  Om tasmaa araN^gamaama vaH
  Om yasya kshayaaya jinvatha
  Om aapo janayathaa chanaH
  Om bhuurbhuvassuvaH

  Hiranyavarna suchaya pavakah yaasujathaha kashyapyoya swindriyaha agninyagarbham dhadhire viroopa sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
  Yasagam rajavaruno yathi madhye sathyanruthe avapaashayam jaananam madhyaschyu thasshuchayo ya paavakah sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
  Yasaam devadri krunavanthi bhaksham ya antharikshe bhavutha bhavanthi yakshyam ya pruthvim paayasom dhanthi shukraha sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
  Shivena maa chakshu sha paashyatha aapa shvayah tanvoh paasprishathaha pracham may sarvagyam agnigum raapi sushaadhou huveo mai varchobala mogo nidathaha

  Mukhyakaala Thrikamana Prayashchitham

  (Instructions: Do aachamanam once praanayam once)

  Yevam guna vishesha vishishtayam shubha thithou Sri Parameshwara mugdhishya Sri Parameshwara thirthadhyam mukhya kala thrikamana dosha prayashchitardha poorvakah praatha ranghyaha pradhaanam karishye
  Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom

  (Do praanayam and aachamanam once again praanayam once)


  Arghya Pradanam

  (Instructions: Do this three times)

  Purvothitham guna visheshanam guna vishesha vishishtayam shubha thithou
  Praatha sandhya argyapradanam karishye
  Om bhuurbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM
  bhargodevasya dhiimahi dhiyo yonaH prachodayaat.h

  Pradakshinaam

  (Instructions: Take water in the uddarani chant the mantra)

  Udhyantham astham yantham adithya maaabhidhyaha yan kuran brahmano vidramsa kalam bhadramasthu the saraadithyo brahmaithi bhrahmyavya son brahmayapathi yaaeram Veda asavadithyou brahma

  Sandhyaagnatharpanam

  (Instructions: Do aachamanam and pranayam once)

  Mamopaatha duridikshye dwara sriparameshwara prithartham praatha sandhyaagna tharpanam karishye
  Om keshavaM tarpayaamiOm naaraayaNaM tarpayaamiOm maadhavaM tapayaamiOm govindaM tarpayaamiOm vishhNuM tarpayaamiOm madhusuudanaM tarpayaamiOm trivikramaM tarpayaamiOm vaamanaM tarpayaamiOm shriidharaM tarpayaamiOm hR^ishhiikeshaM tarpayaamiOm padmanaabhaM tarpayaamiOm daamodaraM tarpayaami

  Gayathri Aahavaanam
  (Instructions: do aachamanam once)

  Omithye kaksharaam brahma agnirdevatha brahma ithyarusham
  Gayathram chandanam paramaarthmam saroopam saayujyam viniyogam
  aayathu varadha devi aksharam brahma sammitham gayathrim chandasam maathedham brahma jhushaswame yadhahnaath kuruthe paapam thad ahnaath prathimuchyathe yadh rathriyaath kuruthe paapam thad raathriyath prathimuchyathe sarvavand e mahaadevi sandhya vidhye saraswathi
  ojosi sahosi balamasi bhraajosi devaanaaM dhaama naamaasivishvamasi vishvaayuH sarvamasi sarvaayuH abhibhuuroM
  gaayatriiM aavaahayaami savitreem aavayami saraswathim aavayami
  chandarshin aavahayaami shriyam aavahayaami gayathriya gayathri chando vishwamithra rushis savitha devatha nirmugham
  brahma shiro
  Vishnur hrudayam
  rudhrashmika
  pruthvi yonihi
  praana+pana+vyano+dhana samana saprana shwetha varna saankhyanamaha sagothra gayathri chathurvigam shathya shara tripada shadkukshi panchishirchopayane viniyogaha

  (Repeat the praanayam manthram)
  (Do aachamanam and praanayam once)

  Gayathri Japasankalpaha

  Mama opaatha samasta duridikshye dwara sriparameshwara prithartham praatha gayathri mahamanthre japam karishye

  Karanyaasaha

  om thathsavithu
  Brahmaathmane
  Angushtabhyam namaha

  varenyam
  Vishnvathmane
  Tharjanibhyam namaha

  bhargodevasya
  Rudhraathamane
  Madhyamaabhyam namaha

  dhimahi
  sathyathmane
  Anamikaabhyam namaha

  Dhiyo yo naha
  gnanathmane
  Kanishtikabhyam namaha

  Prachodhayaath
  sarvaathmane
  Karathala karaprushtaabhyam namaha


  Ajgunyaasaha

  Om thath savithuhu
  brahmaathmane
  Hrudayaya namaha

  varenyam
  vishnvathmane
  Shirase svaaha

  bhargodevasya
  rudhraathamane
  Shikhayai vashat

  dhimahi
  sathyathmane
  Kavachaya hum

  Dhiyo yo naha
  gnanathmane
  Nethrathrayaya voushat

  Prachodhayaath
  sarvaathmane
  Asthraaya phat

  Ithi digbandhaha
  Bhoorbhavassuvarom

  Dhyaanam

  Muktaa vidruma hema neela dhavaLachchhaayaiH mukhaistriikshaNaiHyuktaamindukalaa nibaddhamakuTaaM tatvaartha varNaatmikaaM gaayatriiM varadaabhayaaM kushakashaM shubhraM kapaalaM gudaMshaN^khaM chakramatha aravinda yugaLaM hastair vahantiiM bhaje

  Mudhrapradarshanam

  Sumukham samputam chaiva
  Vithatham visthrutham thatha
  Dvimukham thrimukham chaiva
  Chatuhu panchamukham
  Punmukho dhomukham vyapakagnalikam
  Shakatam yamapaasham cha grathitham cha summukonmukham
  Pralamrum mushtikam mathsyaha kurmo varaahakam
  Simhakraantham mahakraantham mudhgaram pallavam tatha
  Chaturvim shati mudra vai gayatriam supratishtiya
  Bhoo devasya sasmakam dhiyo dharmadi gocharaha preren tasya yad bhargasya tad varenyanam upasmaye
  Gurur brahma gurur vishnuhu gururdevo maheshwaraha gurur saakshaad parambramha thasmysri gurave namaha


  Gayathri japaha (12 times or multiples thereof)

  Om bhuurbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM
  bhargodevasya dhiimahi dhiyo yonaH prachodayaat.h


  Japapaasanam

  (Do aachamanam and praanayam once)

  Purvokthainguna visheshana vishishtayaam shubha thidhou mamopaaththa samasta duri thakshayadvara Sri Parameshwara prithyartham praathaha (madhyahnika saayam sandhyagna) gayathri mahaa mantra japavasanam karishye suvar bhuvar bhoorithi dhigvimokhaha

  Praathasooryoprasthaanam

  OM mitrasya charshhaNiidhR^itaH shravodevasya saanasim.h satyaM chitra shravastamam.h
  Mitrojanaan.h yaatayati prajaanan mitrodaadhaara pR^ithiviimuta dyaam.h mitraH kR^ishhTiiranimishhaabhichashhTe satyaaya havyaM ghR^itavadvidhema
  Prasamitra marto astu prayasvaanyasta aaditya shikshati vratena na hanyate na jiiyate tvoto nainama{gm}ho ashnotyantito na duuraat.h

  Dhijnamaskarah

  Om namaha praachyai dhishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
  Dhakshinayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
  Pratheechyai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
  Udheechyai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
  Urdhvayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
  Adharayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
  Avaantharayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha

  Muni Namaskaraha

  Namoh Ganga yamunayormadhyai ye vasanthi
  The me prasannaathmanas chiranjivitham vardhayanthi
  Namoh gangayamunayor munibhyashcha namoh nama
  Gangayamunayor munibhyascha namah

  Devatha namskaaraha

  Sandhyaai namaha
  Savithryai namaha
  Gayathryai namaha
  Saraswathai namaha
  Sarvaabhyo devathabhyo namaha
  Devebhyo namaha
  Rushibhyo namaha
  Munibhyo namaha
  Gurubhyo namaha
  Pithrubhyo namaha
  Kaamokaarshinnamo namaha
  Manyur aakarshirnamo namaha
  Pruthvi vyapa sthejo vaayur aakashath
  Om namo bhagavathe vaasudevaya
  Yugam sada sarva bhoothani charaani sthaavaraani cha
  Saayam praathar namasyanthi saa ma sandhya abhirakshathu


  Shivakeshavaabhedhasmaranam

  Shivaya vishnuroopaya shiva roopaya vishanave
  Shivasya hrudayam vishnur vishnuscha hrudayagam shivaha

  Yatha shivamayao vishnur yevam vishnumayashivaha
  Yathaantharam na paschyaami thatha me swasthi ra yushi

  Namoh brahmanyadevaaya gobrahmanahithaya cha
  Jagadithaya krishnaya govindhaya namoh namaha

  Gayathri prasthaana praarthana

  Uththame shikhare jaathe bhoomyam parvathamoordhini
  Bhramhanyebhyo bhyunugnathagachcha devi yatha sukham
  Shtutho maaya varadha0 vedhamaatha prachodayanthi pavane dvijaatha
  Aayuhu pruthvivyaam dhravinam bhramhaparchasam
  Mahyam dhathva prjaathum bhramha lokam


  Naarayana namaskruthihi

  Namosthvananthyaya sahasramurthaye
  Sahasra paadakshishiroru bahave
  Sahasra naamane purushaaya shaashvathe
  Sahasrakoti yugadhaarine namaha


  Rodhasyabhivandhanam

  Yidham dhaava pruthvi masthu pitharmaathur yadhi hopabruve vaaya
  Bhootham devaanam avame avobhi vidhyamesham vrujanam jhiradhanum

  Vaasudevapraarthana

  Aakaashath pathitham thoyam yadha gachchathi saagaram
  Sarvadevanamaskara keshavam prathi gachchathi

  Sarva vedheshu yathpunyam sarva thirdheshu yathpalam
  Thathpalam purusha apnothi sthuthva devam janardanam

  Vaasanadh vaasudevasya vaasitham the jagathruyam
  Sarvabhoothanivaaso si vaasudeva namoh namasthothuhe

  Pravaraanvitha namaskaarha

  (Put both your hands on opposite ears)
  Chathus saagara paryan tham gobhramhanyebya shubham bhavathu
  Vasishta mythraavaruna koundinya thryarshyeya pravaraanvitha
  Koundinya sagothraha aapasthambasoothraha yadhushakhadhyaayi
  Subhramanya sharma hambho abhivaadaye
  (Do aachamanam once)

  (Take water in the palms and pour it down chanting the following mantra)

  Kaayena vaacha manasendriyairva
  Bhudhyaathmana va prakruthese swabhaavath
  Karomi yadhyathsakalam varasmai
  Sriman Narayanayethi samarpayaami

  Sarvam Sri Parameshwaraarpana masthu

  Abhrahmalokaadh asheshaadh alokaalokaparva thaath
  Ye santhi brahmana devaas thebhyo nithyam namo namaha

  (This Marks the end of Sandhyavandam)

  This article was originally published in blog: Detailed Sandhya Vandanam with Full Instructions started by bmbcAdmin
  Comments 2 Comments
  1. ramanuja's Avatar
   ramanuja -
   If Adi/kataka masa sankramanam occurs in a place in the night or before sun rise in very early morning, when should one perform punyakala tarpanam?
  1. Kerala Brahmin's Avatar
   Kerala Brahmin -
   I have given the procedure of Tri Vedi Sandhya Vandanam in my blog
   With summary meaning
   P.R.Ramachander
Powered byvBSocial.com and Block Facebook